TR | EN
Arş. Gör. Dr. Seher KONAK
Arş. Gör. Dr. Seher KONAK
Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2009

Yüksek Lisans İşletme Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2011

Doktora Turizm İşletmeciliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2018

 

1)  Akademik Ünvanlar 

Araştırma Görevlisi   2014 - 2018

Arş. Gör. Dr.               2018-

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans 

2.2 Doktora tezleri 

3)  Yayınlar 

3.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

Konak, S. (2018), "Managerial Social Networks Affect on Firm Performance: A Research in Five Star Hotels", International Journal of Business and Applied Social Science (IJBASS), V: 4, No: 4, pp. 40-47. 

Temizkan, S.P. and Konak, S. (2018), "Medikal Turizmde Medikal Seyahat Planlayıcılarının Web Siteleri Üzerine Bir Analiz (An Analysis on The Websites of Medical Travel Planners in Medical Tourism)", Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, V: 1, No: 2, pp. 26-36. 

3.2 Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında  (Proceedings) Basılan Bildiriler 

Konak, S. ve Seçilmiş, C. (2018), "Sosyal Sermaye ile İşletme Performansı Arasındaki İlişkide Rekabet Stratejilerinin Aracılık Rolü", IV. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) 27-28 Nisan 2018, Paris, Fransa. 

Konak, S. ve Seçilmiş, C. (2018), "Managerial Social Networks Effect on Business Performance", International Congress on Social Sciences, 10-13 April, Paris. 

KonakS. Konak, E. ve Seçilmiş, C. (2015), "Sosyo-Biyolojik Motivasyon Teorisinin Örgüt Geliştirme Kapsamında İncelenmesi: Turizm İşletmelerinde Bir Model Önerisi", I. Eurasia International Tourism Congress Current Issues, Trends and Indicators, 28-30 May, Konya.

Konak, S. ve Sarı, Y. (2015), "Turizmin Yoksulluğu Azaltıcı Etkisi Üzerine Bir İnceleme: Antalya İli Örneği", I. Eurasia International Tourism Congress Current Issues, Trends, and Indicators, 28-30 May, Konya. 

Sarı, Y., Çiçek, D., Konak, S., Özdemir, C. ve Cankül, D. (2014). "Does Tourism Industry Demonstrate Weak Labour Markets Characteristics? An Evaluation” 2nd Global Conference on Business, Economics, Management & Tourism, Czech Republic, Prague  30-31 October.

3.3 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar 

3.4 Yazılan Ulusal/Uluslar arası Kitaplardaki Bölümler 

Konak, S.  ve Özdemir, C. (2015). Sağlık Turizmi (ed. Pınar Temizkan), "Medikal Turizm", Detay Yayıncılık, Ankara. 

3.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 

Seçilmiş, C., Konak, S.  ve  Çiçek, D. (2014), "Turizm İşletmelerinde Örgütsel Sessizliğin Bir Kriz Nedeni Olarak Değerlendirilmesi", 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13-16 Kasım 2014, Ankara. 

Konak, S. (2017),  "Sosyal Sermaye, Rekabet Stratejisi ve İşletme Performansı İlişkisi: Otel İşletmelerinde Bir Pilot Araştırma", 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27 Mayıs 2017, Ankara. 

Konak, S. ve Temizkan, S.P. (2018), "Medikal Seyahat Planlayıcılarının Web Siteleri Üzerine Bir Analiz: Map2heal Örneği", 19. Ulusal Turizm Kongresi, 17-21 Ekim 2018. 

3.7 Diğer Yayınlar 

4)  Projeler 

4.1 Uluslararası Projeler

4.2 Ulusal Projeler 

Dışsal Yaklaşıma Göre Sosyal Sermayenin İşletme Performansına Etkisinde Rekabet Stratejisinin Aracılık Rolü 2017-2018 B projesi (Araştırmacı) 

5) İdari Görevler 

Farabi Koordinatör Yardımcısı- 2015

6) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

7) Ödüller