TR | EN
Staj

YENİ STAJ YÖNERGESİ 

Senato Karar Tarihi :10.10.2018  Senato Karar No : 13320152-050.02.04-22

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

Madde 1-Amaç ve Kapsam

(a) Bu Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin öğrenim süresince yapmakla yükümlü olduğu staj ve stajın yapılacağı işletme ile ilgili uyulacak usul ve esasları belirler.

(b) Turizm alanındaki stajın amacı, Fakültemiz öğrencilerinin kamu ve/veya özel sektördeki iş alanlarını tanımalarını, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamak; işletmelerin yönetimiyle ilgili uygulamaları izleyerek bilgi ve tecrübe kazandırarak doğru karar verme yetilerini geliştirmektir.

Madde 2-Staj Komisyonu

Öğrencilerin staj işlemlerini yürütmek üzere bir Staj Komisyonu oluşturulur. Bu komisyon, Dekan tarafından görevlendirilecek bir dekan yardımcısının başkanlığında fakülte öğretim elemanları arasından Dekan tarafından seçilecek en az iki öğretim elemanından oluşur. Seçilen komisyon iki yıl süreyle görev yapar.

Madde 3-Staja Başvuru

Öğrenciler, staj yapacakları tesisleri staj komisyonun uygun görüşüyle Fakülte Öğrenci İşleri Bürosuna bildirirler. Öğrenciler, Staj Başvuru Formunu  staj yapacakları işletmeye onaylatarak taahhütname ile birlikte staj başlamadan en geç 10 gün önce fakülte öğrenci işleri bürosuna teslim etmelidirler.

Madde 4-Staj Yapılacak Yerler

 (a) Staj yerleri, öğrencinin aldığı dersler ve eğitim programının özelliklerine göre belirlenir. Buna göre

Turizm İşletmeciliği Bölümünde öğrenim gören öğrenciler için staj yeri, yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren;

 • 3-4 ve 5 Yıldızlı Oteller
 • 4 ve 5 Yıldızlı Tatil Köyü İşletmeleri
 • A Grubu Seyahat Acentaları
 • Ulusal ve Uluslararası Havayolu İşletmeleri
 • Turizm İşletme Belgeli I. Sınıf Lokantalar
 • Özel Belgeli Konaklama Tesisleri
 • Yurtiçi ve Yurtdışında yer alan Açık ve Kapalı Müzeler
 • Mavi Bayrakları Marina ve Yat İşletmeleri
 • Kruvaziyer Gemileri
 • Turizm İşletme Belgeli Eğlence Merkezleri ve Temalı Parklar
 • Diğer İşletmeler (Staj yapılabilecek yerler arasında bulunmayan ancak staj komisyonunun onayına tabi işletme ve kuruluşlar)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğrenim gören öğrenciler için staj yeri, yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren;

 • Ulusal ve Uluslararası Havayollarının Yiyecek ve İçecek Bölümleri
 • Kruvaziyer Gemilerinin Yiyecek ve İçecek Bölümleri
 • Endüstriyel Mutfaklar ve Catering İşletmeleri (Toplu yemek hizmeti sunan işletmeler)
 • Turizm İşletme Belgeli I. Sınıf Lokantalar
 • 3-4 ve 5 yıldızlı Otel ve Tatil Köyü İşletmelerinin Yiyecek ve İçecek Bölümleri
 • Diğer İşletmeler  (Staj yapılabilecek yerler arasında bulunmayan ancak staj komisyonunun onayına tabi işletme ve kuruluşlar)

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümünde öğrenim gören öğrenciler için staj yeri, yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren;

 • Seyahat Acentaları (A ve B Grubu)
 • Tur Operatörleri
 • Ulusal ve Uluslararası Havayolu İşletmeleri
 • Kapalı ve Açık Müze ve Ören Yerlerinin Rehberlik Hizmeti Verilen Birimleri
 • Mavi Bayrakları Marina ve Yat İşletmeleri
 • Kruvaziyer Gemileri
 • Diğer İşletmeler  (Staj yapılabilecek yerler arasında bulunmayan ancak staj komisyonunun onayına tabi işletme ve kuruluşlar)

(b) Öğrenci, staj komisyonunun onayını almaksızın staja başlayamaz, staja başladıktan sonra staj komisyonunun izni olmadan stajı bırakamaz veya staj yeri değişikliği yapamaz.

(c) İşletmelerde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi doğal afet olması durumunda, öğrenciler stajlarını staj komisyonunun uygun göreceği başka işletmelerde sürdürebilir.

Madde 5-Staj Süresi

(a) Staj süresi Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü için 75 gündür. Mesleki uygulama yapılan derslerdeki çalışmalar bu süre kapsamı dışında tutulur. Yukarıda adı geçen bölümlerden ön lisans diploması almak isteyen öğrenciler için zorunlu staj süresi 30 gündür.

(b) Öğrenciler stajlarının tamamını bir defada ya da en fazla ikiye bölerek yapabilirler.

Madde 6-Sigorta İşlemleri

Staj süresinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5. maddesinin (b) fıkrası kapsamında öğrencilere ‘İş Kazası ve Temel Meslek Hastalıkları’ sigortası uygulanır ve anılan kanunun 87.maddesinin (e) fıkrası gereğince sigorta primleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından karşılanır. Staj yapacak öğrenciye İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında taahhütname imzalatılır.

Madde 7-Staj Devam Zorunluluğu

Staja devam zorunludur. Herhangi bir nedenle stajını tamamlamayan öğrenci durumunu en geç üç iş günü içerisinde fakülte öğrenci işleri bürosuna bildirmek zorundadır. Bu öğrenciler staj değerlendirme formunu fakülte öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri halinde durumları staj komisyonu tarafından değerlendirilir.

Staj değerlendirme formunu teslim etmeyen öğrencilerin stajları geçersiz sayılır ve bu öğrenciler stajlarını yeniden yapmak durumundadır.

Madde 8-Stajın Uygulama İlkeleri

(a) Öğrenciler için gerek duyulan Staj Başvuru Formu, Staj Değerlendirme Formu ve Taahhütname Dekanlıkça oluşturulur. Öğrenciler bu formları fakülte öğrenci işleri bürosundan temin ederler.

(b) Staja başlayan öğrenci, staj değerlendirme formunu staj yaptığı birimin yöneticisine verir. Bu form,  birim yöneticisi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra fakülte öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Staj yapılan yerin kaşesi, imzası ve onayı olmayan formlar değerlendirmede dikkate alınmaz.

(c) Öğrenciler, üretim ve hizmetle ilgili gizliliği gerektiren konularda başkalarına bilgi veremez; sendikal etkinliklere katılamaz.

(d) Staj süresince öğrenci ile işletme arasında yürürlükteki mevzuata uygun olarak bir sözleşme imzalanabilir. İşletme ile öğrenci arasında doğabilecek ihtilaflarda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi taraf gösterilemez.

 (e)  Staj yapan öğrencilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Ancak, staj yapılan işletmenin çalışanları için öngördüğü bir kıyafet düzeni varsa, öğrencilerin bu düzene uymaları gerekir. Kılık kıyafete ilişkin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymayan öğrencilerin staj yapmalarına izin verilmez.

(f) Öğrenciler, staj değerlendirme formunu staj bitiminden sonra takip eden akademik yarıyılın ilk haftası içinde değerlendirilmek üzere fakülte öğrenci işleri bürosuna teslim eder. Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler staj değerlendirme formunu staj bitiminden hemen sonra fakülte öğrenci işleri bürosuna teslim edebilir.

Madde 9-Stajın Denetlenmesi ve Değerlendirilmesi

(a) Öğrencinin stajda başarılı sayılması için öncelikle işletmelerce doldurulacak staj değerlendirme formuna göre başarılı olması zorunludur. Staj değerlendirme sonuçları; işletme görüşünün ve staj değerlendirme formunun staj komisyonunca incelenmesiyle yeterli/yetersiz olarak belirlenir. Komisyon, değerlendirme aşamasında öğrenciden staj çalışmalarının sözlü sunumunu isteyebilir. Değerlendirmede yeterli görülmeyen öğrencilerin stajlarını yenilemesi zorunludur.

(b) Komisyonun stajın değerlendirilmesiyle ilgili verdiği karara karşı, ilan tarihini izleyen beş işgünü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak itiraz edilebilir. Sonuçlarda maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, Dekanlık tarafından yapılacak incelemeden sonra Fakülte Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır.

(c) Stajla ilgili her türlü belge, staj komisyonunun değerlendirmesinden sonra öğrenci dosyalarına konularak arşivlenmek üzere fakülte öğrenci işleri bürosuna teslim edilir.

(d) Stajını yapmayan veya başarı ile tamamlamayan öğrencilere lisans mezuniyetleriyle ilgili belge verilmez. Bu öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Madde 10-Staj Yapılan İşletmeye Verilecek Zararlar

Öğrenciler staj yerindeki araç gereç ve malzemeleri özenle kullanmak zorundadır. Staj süresince işletmeye vereceği zararlardan öğrenci sorumludur.

Madde 11-Staj Erteleme

Öğrenciler staj yapması gereken dönemlerde; yurtiçi ve yurtdışında alanı ile ilgili bir eğitim programına katılması; kendisinin veya birinci derecede bir yakınının sağlık sorunlarının bulunması ve bunu belgelendirmesi; yakınlarının vefat etmesi ve bunu belgelendirmesi hallerinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile stajlarını erteleyebilirler. Staj ertelemenin doğuracağı sonuçlardan öğrencinin kendisi sorumludur.

Madde 12-Staj Muafiyet Talebi

Yatay geçiş, dikey geçiş veya bir meslek yüksekokulunun turizm ile ilgili bölümünden mezun olup Üniversiteye Giriş Sınavı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi’ne kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce okudukları bölümde yapmış oldukları staj süreleri transkript belgelerinde yer almak kaydıyla zorunlu stajdan düşülerek sayılabilir. Daha önce yapılmış olan bu stajın kabulü ile ilgili kararı Staj Komisyonun teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulu verir. Söz konusu öğrencilerin, stajlarının fakültemizdeki zorunlu stajdan sayılabilmesi için, üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren en geç iki hafta içinde dilekçeyle başvurmaları gerekir.

Madde 13-Yabancı Ülkelerde Yapılacak Stajlar ve Staj Yerlerine İlişkin Hususlar

a) Yurtdışındaki staj yerleri madde 4 ün a, b, c bentlerindeki gereklilikler saklı kalmak koşuluyla aşağıda belirtildiği şekilde kabul edilir;

i) Erasmus+ kapsamında yurtdışında gerçekleştirilen stajlar,

ii) Work and Travel projeleri kapsamında yurtdışında gerçekleştirilen stajlar,

iii) Öğrencilerin yurtdışındaki turizm işletmelerinden davet mektubu alarak yapacakları stajlar.

b) Yurtdışında staj hareketliliğine katılacak öğrencilerin, 5510 sayılı yasa gereğince staj başvurusunda bulunan öğrencinin iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primlerinin ödeme yükümlülüğü kendilerine veya çalıştıkları işletmeye aittir.

c) Yurtdışında staj yapan öğrenciler, staj yaptıklarını gösterir belgelerine pasaport giriş/çıkış sayfalarının fotokopisini ekleyerek fakülte öğrenci işleri bürosuna teslim etmelidirler.

Yürürlük ve Yürütme

Madde 14

Yönergede açık hükmü bulunmayan hallerde Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 15

Fakültemizde giriş yılı itibariyle farklı yönergeye tabi olan öğrenciler bu yönergeye intibak ettirilir.

Madde 16

Bu Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 17

Bu Yönerge ilkelerini Eskişehir Osmangazi Turizm Fakültesi Dekanı yürütür.         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Staj Başvuru Formu

2. Staj Başvuru Formu (İngilizce)

3. Staj Muafiyet Dilekçesi

4. Staj Değerlendirme Formu

5. Staj Değerlendirme Formu (İngilizce)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pandemi Dönemine Özgü Staj Tamamlama Ödevi Bilgi Formu Aşağıdaki gibidir. 

Staj Tamamlama Ödevi Bilgi Formu

Staj/Staj Tamamlama Başvuru Dilekçesi