TR | EN
Dr. Öğretim Üyesi Orhan Can YILMAZDOĞAN
Dr. Öğretim Üyesi Orhan Can YILMAZDOĞAN

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği Anadolu Üniversitesi

2009

Yüksek Lisans Turizm İşletmeciliği Anadolu Üniversitesi

2013

Doktora Turizm İşletmeciliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2017

 

 1)  Akademik Ünvanlar

       Araştırma Görevlisi           2010 - 2018

       Doktor Öğretim Üyesi       2018 - Halen

 

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans

2.2 Doktora tezleri

 

3)   Yayınlar

3.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3.1.1. SEÇİLMİŞ, C. ve YILMAZDOĞAN, O. C. (2016). The effect of perceptions regarding festivals on festival loyalty: The case of Ayder Kardan Adam Festival.  IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), Cilt: 21, Sayı: 12, ss. 49-55. e-ISSN: 2279-0837. [Link]

3.1.2. YILMAZDOĞAN, O. C.; SEÇİLMİŞ, C. VE ÇİÇEK, D. (2015). The effect of Corporate Social Responsibility (CSR) perception on tourism students’ Intention to work in sector. Procedia Economics and Finance, Cilt: 23, ss. 1340 – 1346. ISSN: 2212-5671.  [Link]

 

3.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

3.2.1. DEMİRCİ, B.; TİMUR, B.; YILMAZDOĞAN, O. C. ve OĞUZ, Y. E. (2015). Yerli turistlerin yöresel yemek tüketimi motivasyonlarının gelecek niyetleri üzerine etkisi: Eskişehir örneği. I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi, 19-21 Kasım, ss. 816-826.

3.2.2. KAŞLI, M.; YILMAZDOĞAN, O. C. ve KILIÇ, İ. (2015). Turizmin çevresel etkileri ile yaşam kalitesi ilişkisi: Eskişehir örneği. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators. Konya: Selçuk Üniversitesi, 28-30 Mayıs, ss. 617-627. ISBN: 978-605-9119-16-0 (2.c).

3.2.3. SARI, Y.; ÇİÇEK, D.; YILMAZDOĞAN, O. C. ve ÖZDEMİR, C. (2015). Yerel kalkınmanın önemli bir dinamiği olan turizmin getirdiği değişimlerin kadın girişimciler bağlamında değerlendirilmesi. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators. Konya: Selçuk Üniversitesi, 28-30 Mayıs, ss. 476-488. ISBN: 978-605-9119-16-0 (2.c).

 

3.3. Ulusal/Uluslararası Kitaplar

3.3.1. KAŞLI, M.; TOKMAK, C.; ARSLANER, E.; DEMİRCİ, B. ve YILMAZDOĞAN, O. C.  (2012). Bursa, Eskişehir, Bilecik’te Termal Turizm Sektör Raporu. ss.159. (“Bursa, Eskişehir, Bilecik'te Termal Turizm Sektör Araştırması” isimli proje kapsamında BEBKA desteğiyle basılmıştır.)

 

3.4. Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

3.4.1. YILMAZDOĞAN, O. C. (2019). Eskişehir: Çibörek (ss. 184-191). Bir Yerin tabaktaki Kimliği [Ed: M. Y. SAÇILIK & S. ÇEVİK]. Detay Yayıncılık.

3.4.2. YILMAZDOĞAN, G. ve YILMAZDOĞAN, O. C. (2018). Baharın Müjdecisi Sabantuy Şenlikleri (ss. 91-105). Dünden Bugüne Eskişehir ve Yöresindeki 16 Etkinliğin Öyküsü (Festivaller, Şenlikler, Özel Günler) [Ed: N. KOZAK]. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Yayınları, ISBN: 978-605-81930-1-7.

3.4.3. YILMAZDOĞAN, O. C.  (2015). Engelsiz Turizm (ss.195-219). Sağlık Turizmi [Ed: S. P. TEMİZKAN]. Ankara: Detay Yayıncılık. ISBN: 978-605-9189-20-0.

 

3.5. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3.5.1. YILMAZDOĞAN, O. C. ve ÖZEL, Ç. H. (2014). Sosyal medya pazarlamasının otellerdeki kullanımının yararlarına yönelik yönetici algılarının belirlenmesi: Antalya örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, ss. 37-62. ISSN: 1303-0027, DOI: 10.24889/ifede.268178. [Link]

3.5.2. YILMAZDOĞAN, O. C. ve TEMİZKAN, S. P. (2014). Otel internet sitelerinde engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik bilgilerin varlığı üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, Sayı:2, ss. 159-172. ISSN: 2149-0163. [Link]

3.5.3. KAŞLI, M. ve YILMAZDOĞAN, O. C. (2012). İmajın turistik talebe etkisi: Eskişehir örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi (SBBD/EBSCO), Cilt:4, Sayı:2, ss. 199-209. ISSN:1309-8012 (Online). [Link]

 

3.6. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

3.6.1. YILMAZDOĞAN, O. C. ve ATANLAR. A. (2019). Odunpazarı’na Gerçekleştirilen Turların Katılımcılarının Tura Yönelik Algıları, Otantiklik Algıları Ve Aidiyet Düzeyleri Arasındaki İlişki. 20. Ulusal Turizm Kongresi:Anadolu Üniversitesi, 16-19 Ekim, C: 1, ss 332-339. ISBN: 978-975-06-3632-5.

3.6.2. KAŞLI, M.; ARSLANER, E.; DEMİRCİ, B. ve YILMAZDOĞAN, O. C.  (2013). Gençlerin turistik tercihlerinin belirlenmesi: Eskişehir’de yaşayan gençler örneği. 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, 05-08 Aralık, ss. 928-939, ISBN:978-605-5216-74-0.

3.6.3. AŞAN, K. ve YILMAZDOĞAN, O. C. (2012). Yerel halkın ev pansiyonculuğuna yönelik girişimcilik eğilimleri. 13. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı. Antalya: Akdeniz Üniversitesi, 06-09 Aralık, ss.703-717, ISBN: 9786055627263.

3.6.4. YILMAZDOĞAN, O. C. ve KAŞLI, M. (2011). Turizm algısı ve girişimcilik niyeti ilişkisi: Eskişehir’de bir araştırma. 12. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı. Düzce-Akçakoca: Düzce Üniversitesi, 30 Kasım - 04 Aralık, ss. 591- 600, ISBN: 978-605-87976-8-0.

 

3.7. Diğer Yayınlar

3.7.1. YILMAZDOĞAN, O. C. (2012). Sosyal medyanın pazarlama aracı olarak kullanımı: 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin yöneticileri üzerinde bir uygulama”. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı. Antalya, Kemer: Gazi Üniversitesi ve Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12-15 Nisan, ss. 830-831, ISBN: 978-605-5437-80-0.

 

4)   Projeler

4.1 Uluslararası Projeler

4.2 Ulusal Projeler

4.2.1. Nisan 2016 – Aralık 2017 tarihleri arasında, “Destinasyon Aidiyeti ve Öncüllerinin Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkisi”  isimli ve  2016-1132 kodlu BAPK projesinde araştırmacı.

4.2.2. Şubat 2014 – Ağustos 2015 tarihleri arasında, “Eskişehir Odunpazarı Bölgesinde Ev Pansiyonculuğu Araştırması ve Eğitimi” isimli ve 2013-220 kodlu BAPK projesinde araştırmacı.

4.2.3. Haziran 2013 – Haziran 2014 tarihleri arasında, “Eskişehir Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterinin Çıkarılması ve Turizme Kazandırılması” isimli BEBKA projesinde araştırmacı. [Link]

4.2.4. Ağustos 2012 – Ekim 2012 tarihleri arasında, “Bursa, Eskişehir, Bilecik'te Termal Turizm Sektör Araştırması” isimli BEBKA Projesinde araştırmacı.

 

5)   İdari Görevler

       Dekan Yardımcılığı               08/2018 – Devam Ediyor 

       Farabi Birim Koordinatörü   02/2014 – Devam Ediyor

 

6) Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeyindeki Dersler

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

Turizmde Tüketici Araştırmaları I

2

0

3

İlkbahar

Kültür ve Turizm

1

0

16

Mitoloji

2

0

27

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

23

Turizmde Tanıtım ve Satış Geliştirme

2

0

14

Turizmde Tüketici Araştırmaları II

2

0

6

Mitoloji (İ.Ö.)

2

0

19

Topluma Hizmet Uygulamaları (İ.Ö.)

1

2

18

Turizmde Tanıtım ve Satış Geliştirme (İ.Ö.)

2

0

13

Sağlık Turizminde Pazarlama (Tezsiz Yüksek Lisans)

3

0

17

2018-2019

Güz

Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı

3

0

111

Turizmde Tüketici Araştırmaları I

2

0

14

Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı (İ.Ö.)

3

0

117

Turizmde Tüketici Araştırmaları I (İ.Ö.)

2

0

15

Turizmde Postmodern Pazarlama Uygulamaları (Yüksek Lisans)

3

0

8

Turizm Pazarlaması (Tezsiz Yüksek Lisans)

2

0

12

Sağlık İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi (Tezsiz Yüksek Lisans)

3

0

2