TR | EN
Dr. Öğretim Üyesi Orhan Can YILMAZDOĞAN
Dr. Öğretim Üyesi Orhan Can YILMAZDOĞAN

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği Anadolu Üniversitesi

2009

Yüksek Lisans Turizm İşletmeciliği Anadolu Üniversitesi

2013

Doktora Turizm İşletmeciliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2017

 

 1)  Akademik Ünvanlar

       Araştırma Görevlisi           2010 - 2018

       Doktor Öğretim Üyesi       2018 - Halen

 

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans

2.2 Doktora tezleri

 

3)   Yayınlar

3.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3.1.1. YILMAZDOĞAN, O. C. ve SEÇİLMİŞ, C. (2020). The Effect of Destination Attachment and It's Antecedents on Destination LoyaltyEskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi​, Cilt: 21, Sayı: 1, ss. 21-39. DOI: 10.17494/ogusbd. 763360. [Link]

3.1.2. DEMİRCİ, B.; YILMAZDOĞAN, O. C. ve DÜŞMEZKALENDER, E. (2020). Festival Algısı, Festival Memnuniyeti, Festival Değeri ve Aidiyet İlişkisi: Eskişehir Sokak Lezzetleri Festivali Örneği. Business and Management Studies: An International Journal (BMIJ), Cilt: 8, Sayı: 1, ss. 1096-1112. ISSN: 2148-2586. [Link]

FESTİVAL ALGISI, FESTİVAL MEMNUNİYETİ, FESTİVAL DEĞERİ
VE AİDİYET İLİŞKİSİ: ESKİŞEHİR SOKAK LEZZETLERİ
FESTİVALİ ÖRNEĞİ

3.1.3. SEÇİLMİŞ, C. ve YILMAZDOĞAN, O. C. (2016). The Effect of Perceptions Regarding Festivals on Festival Loyalty: The Case of Ayder Kardan Adam Festival.  IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), Cilt: 21, Sayı: 12, ss. 49-55. e-ISSN: 2279-0837. [Link]

3.1.4. YILMAZDOĞAN, O. C.; SEÇİLMİŞ, C. VE ÇİÇEK, D. (2015). The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) Perception on Tourism Students’ Intention to Work in Sector. Procedia Economics and Finance, Cilt: 23, ss. 1340 – 1346. ISSN: 2212-5671.  [Link]

 

3.2. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3.2.1. YILMAZDOĞAN, O. C. ve ÖZEL, Ç. H. (2014). Sosyal Medya Pazarlamasının Otellerdeki Kullanımının Yararlarına Yönelik Yönetici Algılarının Belirlenmesi: Antalya Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, ss. 37-62. ISSN: 1303-0027, DOI: 10.24889/ifede.268178. [Link]

3.2.2. YILMAZDOĞAN, O. C. ve TEMİZKAN, S. P. (2014). Otel İnternet Sitelerinde Engelli Bireylerin İhtiyaçlarına Yönelik Bilgilerin Varlığı Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, Sayı:2, ss. 159-172. ISSN: 2149-0163. [Link]

3.2.3. KAŞLI, M. ve YILMAZDOĞAN, O. C. (2012). İmajın Turistik Talebe Etkisi: Eskişehir Örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi (SBBD/EBSCO), Cilt:4, Sayı:2, ss. 199-209. ISSN:1309-8012 (Online). [Link]

 

3.3. Ulusal/Uluslararası Kitaplar

3.3.1. KAŞLI, M.; TOKMAK, C.; ARSLANER, E.; DEMİRCİ, B. ve YILMAZDOĞAN, O. C.  (2012). Bursa, Eskişehir, Bilecik’te Termal Turizm Sektör Raporu. ss.159. (“Bursa, Eskişehir, Bilecik'te Termal Turizm Sektör Araştırması” isimli proje kapsamında BEBKA desteğiyle basılmıştır.)

 

3.4. Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

3.4.1. SEÇİLMİŞ, C.; DÜŞMEZKALENDER, E.; YILMAZDOĞAN, O. C. ve ÖZDEMİR, C. (2020). Effect of Etnocentrism on Tourist-Tourist Interaction (ss. 676-688). Academic Studies in Social Sciences [Ed: H. BABACAN; M. ERASLAN & A. TEMİZER]. Montenegro: Ivpe Cetinje. ISBN: 978-9940-46-009-9.

3.4.2. YILMAZDOĞAN, O. C. (2019). Eskişehir: Çibörek (ss. 184-191). Bir Yerin Tabaktaki Kimliği [Ed: M. Y. SAÇILIK & S. ÇEVİK]. Detay Yayıncılık. ISBN: 978-605-254-179-1.

3.4.3. YILMAZDOĞAN, G. ve YILMAZDOĞAN, O. C. (2018). Baharın Müjdecisi Sabantuy Şenlikleri (ss. 91-105). Dünden Bugüne Eskişehir ve Yöresindeki 16 Etkinliğin Öyküsü (Festivaller, Şenlikler, Özel Günler) [Ed: N. KOZAK]. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Yayınları, ISBN: 978-605-81930-1-7. ISBN: 978-605-254-179-1.

3.4.4. YILMAZDOĞAN, O. C.  (2015). Engelsiz Turizm (ss.195-219). Sağlık Turizmi [Ed: S. P. TEMİZKAN]. Ankara: Detay Yayıncılık. ISBN: 978-605-9189-20-0.

 

3.5. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

3.5.1. DEMİRCİ, B.; TİMUR, B.; YILMAZDOĞAN, O. C. ve OĞUZ, Y. E. (2015). Yerli Turistlerin Yöresel Yemek Tüketimi Motivasyonlarının Gelecek Niyetleri Üzerine Etkisi: Eskişehir Örneği. I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi, 19-21 Kasım, ss. 816-826.

3.5.2. KAŞLI, M.; YILMAZDOĞAN, O. C. ve KILIÇ, İ. (2015). Turizmin Çevresel Etkileri ile Yaşam Kalitesi İlişkisi: Eskişehir Örneği. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators. Konya: Selçuk Üniversitesi, 28-30 Mayıs, ss. 617-627. ISBN: 978-605-9119-16-0 (2.c).

3.5.3. SARI, Y.; ÇİÇEK, D.; YILMAZDOĞAN, O. C. ve ÖZDEMİR, C. (2015). Yerel Kalkınmanın Önemli Bir Dinamiği Olan Turizmin Getirdiği Değişimlerin Kadın Girişimciler Bağlamında Değerlendirilmesi. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators. Konya: Selçuk Üniversitesi, 28-30 Mayıs, ss. 476-488. ISBN: 978-605-9119-16-0 (2.c).

 

3.6. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

3.6.1. YILMAZDOĞAN, O. C. ve ATANLAR. A. (2019). Odunpazarı’na Gerçekleştirilen Turların Katılımcılarının Tura Yönelik Algıları, Otantiklik Algıları Ve Aidiyet Düzeyleri Arasındaki İlişki. 20. Ulusal Turizm Kongresi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 16-19 Ekim, C: 1, ss 332-339. ISBN: 978-975-06-3632-5.

3.6.2. KAŞLI, M.; ARSLANER, E.; DEMİRCİ, B. ve YILMAZDOĞAN, O. C.  (2013). Gençlerin Turistik Tercihlerinin Belirlenmesi: Eskişehir’de Yaşayan Gençler Örneği. 14. Ulusal Turizm Kongresi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, 05-08 Aralık, ss. 928-939, ISBN:978-605-5216-74-0.

3.6.3. AŞAN, K. ve YILMAZDOĞAN, O. C. (2012). Yerel Halkın Ev Pansiyonculuğuna Yönelik Girişimcilik Eğilimleri. 13. Ulusal Turizm Kongresi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi, 06-09 Aralık, ss.703-717, ISBN: 9786055627263.

3.6.4. YILMAZDOĞAN, O. C. ve KAŞLI, M. (2011). Turizm Algısı ve Girişimcilik Niyeti İlişkisi: Eskişehir’de Bir Araştırma. 12. Ulusal Turizm Kongresi. Düzce-Akçakoca: Düzce Üniversitesi, 30 Kasım - 04 Aralık, ss. 591- 600, ISBN: 978-605-87976-8-0.

 

3.7. Diğer Yayınlar

3.7.1. YILMAZDOĞAN, O. C. (2012). Sosyal Medyanın Pazarlama Aracı Olarak Kullanımı: 4 ve 5 yıldızlı Otel İşletmelerinin Yöneticileri Üzerinde Bir Uygulama”. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi. Antalya, Kemer: Gazi Üniversitesi ve Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12-15 Nisan, ss. 830-831, ISBN: 978-605-5437-80-0.

 

4)   Projeler

4.1. Uluslararası Projeler

4.2. Ulusal Projeler

4.2.1. Nisan 2016 – Aralık 2017 tarihleri arasında, “Destinasyon Aidiyeti ve Öncüllerinin Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkisi”  isimli ve  2016-1132 kodlu BAPK projesinde araştırmacı.

4.2.2. Şubat 2014 – Ağustos 2015 tarihleri arasında, “Eskişehir Odunpazarı Bölgesinde Ev Pansiyonculuğu Araştırması ve Eğitimi” isimli ve 2013-220 kodlu BAPK projesinde araştırmacı.

4.2.3. Haziran 2013 – Haziran 2014 tarihleri arasında, “Eskişehir Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterinin Çıkarılması ve Turizme Kazandırılması” isimli BEBKA projesinde araştırmacı. [Link]

4.2.4. Ağustos 2012 – Ekim 2012 tarihleri arasında, “Bursa, Eskişehir, Bilecik'te Termal Turizm Sektör Araştırması” isimli BEBKA Projesinde araştırmacı.

 

4.3. Yürütülen Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

4.3.1. Cinsel Şiddeti Önlemek İçin Yapılabilecekler Hakkında Broşür Tasalanması ve Eskişehir Halkına Dağıtılması, 2019.

4.3.2. Sokak Hayvanlarının Kendisinin Değil Sorumluluğunun Yerel Halk Arasında Sahiplendirilmesi Projesi, 2019.

4.3.3. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki Down Sendromlu Bireylere Parmak Boyama Eğitimi Verilmesi, 2018.

4.3.4. Doğadaki Hayvanların Doğal Ortamlarından Kopartılmamaları ve Sirklerde Kullanılmamaları İçin Farkındalık Afişlerinin Tasarlanması, 2018.

4.3.5. Tepebaşı Belediyesi Sponsorluğu'nda Eskişehir'deki Şehit Annelerinin Anneler Gününde Anıtkabir Ziyareti, 2018.

4.3.6. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki Down Sendromlu Bireylere Perkisyon Eğitimi Verilmesi, 2017.

4.3.7. Eskişehir Valiliği Engelliler Koordinasyon Merkezi'ndeki Bedensel Engelli Bireylerin Artırılmış Gerçeklik (AR) Gözlükleriyle Avrupa Ülkeleri Simülasyonlarını Deneyimlemeleri, 2017.

4.3.8. ESOGÜ Turizm Fakültesi Öğrencileri ve Personelinin Görme Engellilerle Empati Yapabilmesi İçin ESOGÜ Otel'de "Karanlıkta Yemek Yeme" Etkinliği, 2017.

4.3.9. ESOGÜ Hastanesi'nde Kan ve Trombosit Bağışı, 2017.

4.3.10. Fiat'ın Sponsorluğu'nda 23 Nisan'da ESOGÜ Onkoloji Bölümü'nde Tedavi Görmekte Olan Çocuklar İçin  Tiyatro Gösterisi Düzenlenmesi, 2016.

4.3.11. Liselerde Organ Bağışı Farkındalık Eğitimi, 2016.

4.3.12. Çocuk İstismarına Karşı Farkındalık Oluşturmak İçin İlköğretim Öğrencilerine Eğitim Verilmesi, 2016.

4.3.13. Çocuk Kitapları Yazarlarının Çocuklarla Buluşturulması, 2016.

4.3.14. Engelli Park Yerlerinin İşgal Edilmemesi İçin Broşürler Dağıtılması, 2016.

4.3.15. Engelli Çocuklara Profesyonel Eğitmen Eşliğinde Çocuk Yogası Eğitimi Verilmesi, 2016.

4.3.16. İlik Nakli ve Kan Bağışı Uygulamaları, 2016.

4.3.17. Eskişehir'deki Mevsimlik İşçilere Destek Sağlama ve İşçi Çocuklarıyla Kukla Yapma Etkinliği, 2016.

 

5)   İdari Görevler

       Dekan Yardımcılığı               08/2018 – Devam Ediyor 

       Farabi Birim Koordinatörü   02/2014 – Devam Ediyor

 

6) Yetkinlikler

      Amadeus Certificate of Achievement, Amadeus Reservation Ticketing Programme, Eskisehir, 20.02.2009

      Proje Döngüsü Yönetimi Sertifikası, Eskişehir, 15.09.2013 -12.01.2014

      Yapısal Eşitlik Modellemesi Sertifikası, Eskişehir, 2017.

     Eğiticilerin Eğitimi - BEBKA 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanlarına "İlçenin Kapılarını Turizme Aç" konulu eğitim (11.04.2019-19.04.2019)

 

7) Üyelikler

     Eskişehir, Sağlık, Termal, Alternatif Turizm Derneği (ESKTUD)

     Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER)

 

8) Son Üç Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeyindeki Dersler

      Lisans

      271118017 Turizmde Tanıtım ve Satış Geliştirme (N.Ö.)/271138017 Turizmde Tanıtım ve Satış Geliştirme (İ.Ö.)

      271111007 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (N.Ö.)/271131007 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (İ.Ö.) 

      271118017 Turizmde Tüketici Araştırmaları II (N.Ö.)/271138017 Turizmde Tüketici Araştırmaları II (İ.Ö.)

      271118015 Topluma Hizmet Uygulamaları (N.Ö.)/271138015 Topluma Hizmet Uygulamaları (İ.Ö.)

      271117017 Turizmde Tüketici Araştırmaları I (N.Ö.)/271137017 Turizmde Tüketici Araştırmaları I (İ.Ö.)

      271118017 Turizmde Tüketici Araştırmaları II (N.Ö.)/271138017 Turizmde Tüketici Araştırmaları II (İ.Ö.)

      271118012 Mitoloji (N.Ö.)/271138012 Mitoloji (İ.Ö.)

      271112010 Kişisel Gelişim (N.Ö.)/271132010 Kişisel Gelişim (İ.Ö.)

      Yüksek Lisans

      513901011 Turizmde Postmodern Pazarlama Uygulamaları

      513902011 Destinasyon Pazarlaması

      514802009 Sağlık İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi (Tezsiz Yüksek Lisans)

      Doktora

      513911013 Turizmde Yeni Medya ve Elektronik İletişim