TR | EN
Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK
Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans Turizm Eğitimi Gazi Üniversitesi

1997

Yüksek Lisans Turizm İşletmeciliği Gazi Üniversitesi

2000

Doktora Turizm İşletmeciliği Gazi Üniversitesi

2008

 

1)  Akademik Ünvanlar

Öğretim Görevlisi             1998 - 2005

Araştırma Görevlisi          2005 - 2008

Dr. Öğretim Üyesi               2008 - 2018

Doç. Dr.                              2018-

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans

2.2 Doktora tezleri

3)   Yayınlar

3.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A1. Yavuz, E. ve Tokmak, C. “İşgörenlerin Etkileşimci Liderlik ve Örgütsel Bağlılık ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Ocak, 2009.

A2. Tayfun, A. ve Tokmak, C. “Tüketicilerin Türk Usulü Fastfood İşletmelerini Tercih Etme Sebepleri Üzerine Bir Araştırma” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C. 26, S. 22, 169-183, 2007.

A3. Ünlüönen, K., Kara, M. ve Tokmak, C. “Turizmde Mevsimlik Talep Dalgalanmasının Azaltılmasında Futbol Organizasyonlarının Etkisi” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C. 7, S. 24, 313-324, 2008.

A4. Ünlüönen, K. ve Tokmak, C. “Topkapı Sarayı’nda Çalışanlar ve Ziyaretçilerin Sosyal Taşıma Kapasitesine Yönelik Değerlendirmeleri” İşletme Araştırmaları Dergisi, 1/1, 17-30, Yıl:2009. (Doktora Tezinden Üretilmiştir.)

A5. Ünlüönen, K. ve Tokmak, C. “Topkapı Sarayı’na Gelen Ziyaretçilerin Taşıma Kapasitesi Algılamaları” Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:2, Yıl:2009. (Doktora Tezinden Üretilmiştir.)

A5. Kara, M. ve Tokmak, C. “Spor Turizmi Çerçevesinde Futbol Takımlarının Konaklama İşletmelerine Ekonomik Katkısı Üzerine Bir Alan Araştırması”, Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Yıl:1, Sayı:1, Haziran, 2009.

A6. Tokmak, C., Kaplan, Ç. ve Türkmen, F. “İş Koşullarının Sağlık Çalışanlarında Yol Açtığı Stres Üzerine Sivas’ta Bir Araştırma” İşletme Araştırmaları Dergisi, 3/1, 49-68, Yıl: 2011.

A7. Tokmak, C., Demirci, B. “Tüketicilerin Smart Kartla İlgili Algılarının Otel İşletmelerindeki Ekstra Harcamalarına Etkisi” Journal of Recreation and Tourism Research, 1 (3), 20-28, 2014.

A8. Gülcan, B., Tokmak, C., Erdem, B. ve Karabaş S. “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerine Göre Türkiye İmajı” Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, 91-116, 2015.

A9. Erdem, B., Gülcan, B., Tokmak, C., Asanova, K., Margazıeva, N. “Kırgızistan Konaklama Sektöründe İnsan Kaynakları Profili Araştırması” Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:4, Sayı:3, 69-92, 2015.

A10. Çavuş, Ş., Tokmak, C., Mambetova, N. “Empowerment Perceptions of Employees in Hotel Enterprises” İşletme Araştırmaları Dergisi, 7/4, 6-23, 2015.

A11. Şenol, F., Tokmak, C., Gnira, M. “Dağ Turizmi ve Gelişmesinin Önündeki Engeller: Kırgızistan Örneği” Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, 139-156, 2016.

A12. Oğuz, Y. E., Tokmak, C. “Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma ve Turizm”, Journal of Gastronomy Hospitality and Travel, 1 (2), 3-17, 2018.

A13.Tokmak, C., Sever, Y. “Kırsal Turizm Destinasyonlarında Yerel Kaynak Kullanımı: Bursa Örneği” Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Vol:6, Issue:3, 436-454, 2018.

A14.Tokmak, C., “A Bibliometric Analysis on Sustainable Tourism Studies: A Review of 8 Years (2010-2017)”, Tourism Academic Journal,  Cilt:5, Sayı:2, 63-72, Aralık 2018.

3.2 Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında  (Proceedings) Basılan Bildiriler

B1. Tokmak, C. “Kültür Turizmi Bağlamında Kuzey Afrika Toplumu ile Türk Toplumunun İlişkilerinin Geliştirilmesi”, III. Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi, 2-4 Mayıs, İstanbul, 2013.

B2. Tokmak, C., İnce, C. “Turizmde Çevreye Duyarlı Girişimcilik Yaklaşımı”, 6. Uluslararası Girişimcilik Kongresi (ICE’ 14), 24-26 Nisan, Bişkek, 2014.

B3. Çavuş, Ş., Tokmak, C., Mambetova, N. “Otel İşletmelerinde Çalışanların Güçlendirme Algıları”, 2nd International Congress of Tourism & Management Researches – 2015.

B4. Tokmak, C., Asanova, K. “Geleneksel Termal Turizm Kullanımı: Kırgızistan Örneği”, I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21 Kasım 2015.

B5. Oktay, K., Gülcan, B., Tokmak, C., Asanova, K., Margazieva, N. (2016). “Kırgızistan ve Türkiye Konaklama Sektörleri Analizi”, Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye-Kırgızistan İlişkileri Sempozyumu, (22-24 Mayıs Bildirileri), Kastamonu 2016.

3.3 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar

3.4 Yazılan Ulusal/Uluslar arası Kitaplardaki Bölümler

C2.1. Erdem, B., Tokmak, C. “Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Planlaması”, Ed. Elbeyi PELİT, Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, 131-198, Grafiker Yayınları, Ankara, Temmuz 2015.

C2.2. Tokmak, C. “Termal Turizm” Ed. S. Pınar TEMİZKAN, Sağlık Turizmi, Detay Yayıncılık, 37-75, Detay Yayınevi, Ankara, 2015.

C2.3. Tokmak, C. “Social Tourism and Intercultural Interaction”, Ed. Avcıkurt, Cevdet; Efe, Recep; S. Dinu, Mihaela; Hacıoğlu, Necdet; Soykan Abdullah, Tourism, Environment and Sustainability, 138-147, ST. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2015.

3.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

D1. Yazıcıoğlu, İ., Tokmak, C. ve Uzun, S. “Turist Rehberlerinin Rehberlik Mesleğine Bakışı”, Üniversite ve Toplum, Haziran, 2008.

D2. Tokmak, C. ve Yavuz, E. “Bir Turizm Kaynağı Olan Doğal Çevreye Yönelik Yönetici Adaylarının Algılamaları Üzerine Bir Araştırma” Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Cilt:43, Sayı 4, 2008.

D3. Kara, M. ve Tokmak, C. “Yöresel Yemeklerin Turizm Açısından Önemi” Çankırı Araştırmaları Dergisi, Yıl:4, Sayı:4, Kasım 2009.

3.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

E1. Tokmak, C., “Turizm Çeşitlemelerinden Mağara Turizmi ve Ballıca Mağarası Örneğinin Değerlendirilmesi”, Türkiye’nin Alternatif Turizm Potansiyeli ve Güncel Sorunları Konferansı, 3,4 Mayıs, Çankırı, 2003.  

E2. Tokmak, C. ve Demirci, B., “Smart Kartla İlgili Tüketici Algılarının Değerlendirilmesi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”, 13. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 06-09 Aralık, Antalya, 2012

3.7 Diğer Yayınlar

4)   Projeler

4.1 Uluslararası Projeler

4.2 Ulusal Projeler

Proje Yayın Sorumlusu, Çekerek-Aydıncık-Kadışehri Bölgesinde Turizm Geliştirme Projesi, AB Projesi, Proje Süresi 14 Ay (Haziran 2008-Ağustos 2009).

Proje Araştırmacısı, “Bursa, Eskişehir, Bilecik’te Termal Turizm” Sektör Araştırması, Bebka Projesi, Proje Süresi 3 Ay (2012)

5)   İdari Görevler

Bölüm Başkan Yrd. Gaziosmanpaşa Üniversitesi,  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik  Bölümü    1998-2000,

Müdür Yrd.   Gaziosmanpaşa Üniversitesi,  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik  Bölümü             1999-2004,

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, 2014 (Haziran-2016 Ağustos)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi,  Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü 2008-2009,

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği, 2014 (Eylül-Aralık), 2015-2016

Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 2009-2011.

6) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

7) Ödüller