TR | EN
Prof. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ
Prof. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans Konaklama İşlt. Öğrt. Gazi Üniv.

2003

Yüksek Lisans Turizm İşlt. Eğit. Gazi Üniv.

2005

Doktora Turizm İşlt. Eğit. Gazi Üniv.

2009

 

1 )  Akademik Ünvanlar

Arş. Gör.          2009-2010

Yrd. Doç. Dr.   2010-2015

Doçent            2015 - 2020

Profesör          2020

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans

 1. Türkiye turizm tanıtımında gastronomik değerlerin yeri ve ihtiyaç analiz (Esra SOYDAN)

 2. Turizm işletmelerinde ödeme yöntemi olarak kripto para kullanımının tüketici tercihlerine etkisi (Mustafa Çağatay KIZILTAŞ)

 3. Seyahat Acentesi Çalışanlarının Sanal Kaytarma Davranışlarının, İş Motivasyonu Ve İş Tatminine Etkisi (Barış YILMAZ)

 4. Liderlik tarzları, tükenmişlik ve yaratıcılık ilişkisinin belirlenmesi: Ankara'da otel işletmelerinde bir uygulama (Emre AKOĞUL)

 5. Helal Konseptli Otel İşletmelerinde Çalışanların Etik Algıları, Birey-Örgüt Uyumu Ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Nur Aybike CEYLANLAR)
 6. Yöresel Yemek Festivaline Katılım Motivasyonu İle Festivallerinin Destinasyon İmajına ve Davranışsal Niyetlere Etkisi (Şeyda YAYLA)
 7. Sürdürülebilir Kültür Turizmi Algısının Nesillere Göre Tekrar Gelme Niyetine Etkisi (Ela Nazlı KÖZ)
 8. Örgütsel Güven, İş-Aile Çatışması ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinin Belirlenmesi: Seyahat Acentelerinde Bir Uygulama (İlker KILIÇ)

2.2 Doktora tezleri

 1.  Yabancılaşma ve öncüllerinin örgütsel bağlılığa etkisi (Ela Nazlı Köz AKÇADAĞ)
 2. Turizm Fakültesi Öğrencilerinin İngilizce İletişim Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Gereksinim Çözümlemesine Dayalı Bir Program Önerisi (Davut UYSAL)
 3. Dışsal Sosyal Sermayenin İşletme Performansina Etkisinde Rekabet Stratejilerinin Aracılık Rolü: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma   (Seher KONAK)
 4. Destinasyon Aidiyeti Ve Öncüllerinin Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi (Orhan Can YILMAZDOĞAN)
 5. Restoran İşletmelerinde Rol Stresi ve Lider-Üye Etkileşiminin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi (Barış DEMİRCİ)

3)   Yayınlar

3.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Düşmezkalender, E.Secilmis, C. and Yilmaz, V. (2020), "The effect of Islamic work ethic on person-organization fit and workplace deviance in hotels", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2019-0198 (SSCI)
 2. Seçilmiş, C., Düşmezkalender, E. (2020). Kriz Algısının Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Özyeterliğin Aracılık Rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 2142-2150.
 3. Yılmazdoğan, O.C. ve Seçilmiş,  C. (2020). The Effect of Destination Attachment and It’s Antecedents on Destination Loyalty. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  Cilt 21 Sayı (1)
 4. Seçilmiş, C. ve Soydan, E. (2020). Türkiye’de Gastronomi Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Paydaş Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9 Sayı (17)
 5. Seçilmiş, C. ve Kızıltaş, M. (2020). Turizm İşletmelerinde Ödeme Yöntemi Olarak Kripto Para Kullanımının Tüketici Tercihlerine Etkisi”.  Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 21 (3)
 6. Seçilmiş, C., Soydan, E. (2020). Türkiye Turizm Tanıtımında Gastronomik Değerlerin Yeri, Turkish Studies - Social, 15(2), 365-385.
 7. SeçilmişC.  Düşmezkalender, E. ve Özhasar, Y. (2019). Kriz ve Meslekten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü"  Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  10(20) 301-317.
 8. Uysal, D. ve Seçilmiş, C.  “Turizm Fakültesi Öğrencilerinin İngilizce İletişim Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Gereksinim Çözümlemesine Dayalı Bir Program Önerisi”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2019) 8 (4): 3808-3835.
 9. SeçilmişC., N.A. Ceylanlar (2019). Birey-Örgüt Uyumunun Etik Algı ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki Aracılık Etkisi: Helal Konseptli Otel İşletmelerinde Bir Araştırma” İş Ahlakı Dergisi  12 (1) 39-73
 10. Uysal, D. ve Seçilmiş, C. (2019). English Communication Needs of Tourism Faculty Undergraduates: A Comparative Stakeholder AnalysisJournal of Tourism Leisure and Hospitality.  1(2) 68-75
 11. Konak, S. ve Seçilmiş,  C. (2018).  Effects of External Social Capital on Hospitality Firm's Performance: The Mediating Role of Competitive Strategies. Pacific Business Review International. Vol. 11(6) 65-74.
 12. Acaroğlu, H., Güllü, M. ve  Seçilmiş, C. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Harcama Eğilimleri ve Bölge Ekonomisi ile Ekonomik İlişkileri: Eskişehir Örneği. Ege Akademik Bakış Dergisi 18 (3) 507-520.
 13. Seçilmiş, C. ve Kılıç,  İ. (2018). Turistik Destinasyonlarda Yerel Halk Ve Turist Gözünden Taşıma Kapasitesinin Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi SOİD 15 (3) 506-522.
 14. ​ Akdağ, S. ve Seçilmiş,  C. (2018). OECD Ülkelerinde Turizm Gelirleri ile GSYH Arasındaki İlişki: Dinamik Panel ve Panel Nedensellik Analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4):2960-2977.
 15. Seçilmiş, C. ve Ceylanlar, N. A. (2018). Helal Konseptli Otel İşletmelerinde Çalışma İsteğinin Etik Algı, Birey-Örgüt Uyumu Ve Örgütsel Bağlılık Açısından İncelenmesi. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, 5(19) 107-127.
 16. Seçilmiş, C. ve Yılmaz, B. (2018). Seyahat Acentesi Çalışanlarının Sanal Kaytarma Davranışları Ve İş Motivasyonu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi” Kesit Akademi Dergisi 4 (17) 20-37
 17. Akoğul, E. ve Seçilmiş, C. (2018). Liderlik Tarzları, Tükenmişlik ve Yaratıcılık İlişkisinin Belirlenmesi: Ankara’da Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2), 99-117. 
 18. Seçilmiş, C. ve  Kılıç, İ. (2017). Örgütsel Güven, İş-Aile Çatışması ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinin Belirlenmesi: Seyahat Acentelerinde Bir Uygulama. Turizm Akademik Dergisi, 4 (1),  65-79.
 19. Seçilmiş, C., Kodaş, B. ve Kodaş, D. (2017). The Relationship Between Organizational Learning Capability and Creativity Process: A Study on Kitchen employees in Eskisehir. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5/3 150-167
 20. Seçilmiş, C. ve  Yılmazdoğan, O.C. (2016). The Effect of Perceptions Regarding Festivals on Festival Loyalty: The Case of Ayder Kardan Adam Festival.   IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Vol. 21,(12) 49-55. 
 21. Seçilmiş, C. ve  Uysal, D. (2016). Effect of Employee Empowerment on Perceptions Regarding Organisational Justice at Hospitality Organisations. International Journal of Business and Management Invention 5 ( 9 ) 65-76. 
 22. Seçilmiş, C., Sarı,  Y.  ve Kılıçlar, A. (2016). Kamu Yönetiminde Mülki İdare Amirlerinin Sergiledikleri Liderlik Tarzlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma” İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research) Cilt 8  (3) 117-139.
 23. Demirci, B., Bayraktaroğlu, E. ve Seçilmiş, C. (2015). Evaluation of Consumer Complaints in Five-Star Hotels: The Case of Eskisehir” Turizm Akademik Dergisi, Cilt 2 (1) 15-21.
 24. Seçilmiş, C. ve Köz, E. N. (2015). Sürdürülebilir Kültür Turizmi Algısının Nesillere Göre Tekrar Gelme Niyetine Etkisi” Journal of Tourism and Gastronomy Studies 3/3 69-78
 25. Yılmazdoğan, O.C., Seçilmiş,  C. ve  Çiçek, D. (2015). The effect of Corporate Social Responsibility (CSR) perception on tourism students' intention to work in sector” Procedia Economics and Finance (23) 1340 – 1346.
 26. Kılıçlar, A., Seçilmiş,  C. ve Sarı,  Y. (2015). Mülki İdarecilerin Astlarını Motive Etme Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma” İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research) Cilt 7  (2) 388-409.
 27. Sevim B., Seçilmiş, C. ve Görkem, O.(2013). “Algılanan Destinasyon İmajının Tavsiye Davranışı Üzerindeki Etkisi: Safranbolu’da Bir Araştırma”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt:9, Sayı:20,ss. 115-129
 28. Seçilmiş C.  ve Kaşlı, M.  (2013). The Effect of Leader-Member Exchange Quality to Organizational Justice and Employee Turnover Intentions” European Journal of Social Sciences Sayı:37 (3) 328-344
 29. Kılıçlar, A.,  Sarı,  Y.  ve Seçilmiş, C. (2012). Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunların Akademik Başarılarına Etkisi: Turizm Öğrencileri Örneği. BİLİG Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi  Sayı:61, 157-172
 30. Seçilmiş, C.,  Sarı,  Y. ve Kılıçlar,  A.  “Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Memnuniyet Algılarıyla Akademik Başarı İlişkisi: Turizm Öğrencileri Örneği, Milli Eğitim Dergisi Cilt 42, (195)  118 - 130
 31. Seçilmiş, C.  (2012). Termal Turizm Destinasyonlarından Duyulan Memnuniyet Düzeyinin Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: “Sakarıılıca Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11 (39)231-250.
 32. Seçilmiş, C. (2011).  “Ziyaretçilerin Gözüyle Eskişehir Turizminin Gelişmesini Etkileyen Sorunlar” İşletme Araştırmaları Dergisi 3/3 s.37-57
 33. Seçilmiş, C.,  Kaşlı, M.,  Kılıçlar, A.  ve Sarı, Y. (2011) “Demiryolu Hizmetlerindeki Kalitenin Ödenen Ücret Açısından Müşteri Tatminine Etkisi” Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 11 • Sayı: 4 • ss. 573-586
 34. Kılıçlar, A.  Sarı, Y.  ve Seçilmiş, C. (2011). Yolcuların Ulaşım Aracı Olarak Yüksek Hızlı Treni Tercih Nedenleri Üzerine Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık  Cilt 11 (2) 195-216.
 35. Seçilmiş, C. ve Ünlüönen, K. (2011 ).“Eğitim Materyali Olarak MEGEP Kapsamında Hazırlanan Modüllerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Alan Araştırması” Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 31, Sayfa 53-68,
 36. Sarı, Y., Kılıçlar, A., ve Seçilmiş, C. (2011). “Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yolcularının Kişisel Değişkenler Açısından Memnuniyet Algılamalarının Değerlendirilmesi” Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, s.127-138
 37. Seçilmiş, C.  ve Ünlüönen, K.  (2011). Eğitim Materyali Olarak MEGEP Kapsamında Hazırlanan Modüllerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Alan Araştırması” Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 31, Sayfa 53-68
 38. Seçilmiş, C.  ve Sarı, Y. (2010).  “Türkiye’de İllerin Turizm Gelişmişlik Endeksinin Oluşturulmasına Yönelik Bir Araştırma” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32):117-132,
 39. Sarı, Y.  ve Seçilmiş, C.  (2010).  “2008 Yılı Finansal Ekonomik Krizinin Türkiye Turizm Sektörüne Yansımaları Üzerine Bir Araştırma” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi2010; 5(1):191-204,
 40. Seçilmiş, C.  ve Sarı, Y. (2010). “Kriz Dönemlerinde Konaklama İşletmelerinde Kriz Yönetimi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.15, S.1 s.501-520,
 41. Seçilmiş,  C.  ve Ünlüönen, K. (2009). “Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Uygulanan Modüler Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi” Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 11, (2) 247-265.
 42. Seçilmiş, C. (2009). “Turistlerin Kişisel Değişkenlerinin Güvenlik Algılamalarındaki Rolü Turistlerin Kişisel Değişkenlerinin Güvenlik Algılamalarındaki Rolü” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.8 S.30, 152-166.
 43. Seçilmiş  C.  ve Ünlüönen, K. (2009)“İstanbul’u Ziyaret Eden Turistlerin Güvenlik Algılamaları Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi Sayı 1/1,  65-84,
 44. Seçilmiş, C.  ve Ünlüönen, K. (2009). “Modüler Öğretim Sisteminin Getirdiği Uygulamaların Değerlendirilmesi: Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Bir Alan Araştırması”, İşletme Araştırmaları Dergisi Sayı 1/2,  3-18,

3.2 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında  (Proceedings) Basılan Bildiriler

  1. Uysal, D.ve Seçilmiş, C. (2019) Comparative Analysis Of The Opinions Of The Stakeholders Of Tourism Faculties Regarding The Needs Of Tourism Faculty Students For The Development Of Their English Communicatıon Skills. 4th International Tourism Congress 16-19 October, Eskişehir.
  2. Seçilmiş, C., Uysal, D.ve  Aydın, E., T. (2019) The Effect Customer Satisfaction Of Tourism Transportation On The Intention To Revisit: A Case Of YHT. 4th International Tourism Congress 16-19 October, Eskişehir
  3. Seçilmiş, C. ve Özdemir, C. (2019) Eskişehir’in Doğa Temelli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019) 3-5 Ekim -Eskisehir
  4. Seçilmiş, C. ve Timur, B. (2019), Doğal Afetlerin Turizme Etkileri: Eyjafjallayökul Yanardağı patlaması Örneği. II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019) 3-5 Ekim -Eskisehir
  5. Acaroğlu, H. And Seçilmiş, C.  (2018), “The Effect of the Global Economic Crisis on Tourism through Employment: A Literature Review for Most Developed 20 Countries in Tourism”, presented at the 25th Euroasia Business and Economic Society (EBES) Conference, Berlin, Germany, May.
  6. Seçilmiş, C. ve Yılmaz, B. (2018) “Investigation of the Relationship between Travel Agencies Employee’s Cyberloafing Behaviors and Work Motivation” THE 11th Tourısm Outlook Conference Heritage Tourism beyond Borders and Civilizations 2-5 October -Eskisehir
  7. Yılmazdoğan, O. C. ve Seçilmiş, C. (2018) “The Effect of Destination Attachment and It’s Antecedents on Destination Loyalty” THE 11th Tourısm Outlook Conference Heritage Tourism beyond Borders and Civilizations 2-5 October -Eskisehir
  8. Konak, S.  ve Seçilmiş, C. (2018), "Managerial Social Networks Effect on Business Performance", International Congress on Social Sciences, 10-13 April, Paris. 
  9. Yayla, Ş. ve Seçilmiş, C. (2018) “Yöresel Yemek Festivaline Katılanların Katılım Motivasyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Alaçatı Ot Festivali 2017 Örneği” VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 20-21 Nisan  -İskenderun
  10. Seçilmiş, C. Akoğul, E. (2018), “Determination Of The Relationship Between Burnout And Creativity On Kitchen Workers” 2. Dmitri Yavoronitski International European Congress On Social Sciences, April 26-29, 2018 Kiev - UKRAINE
  11. Yayla, Ö., Yayla, Ş. ve Seçilmiş, C.  (2018) “Fiziksel Kanıtların Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Yiyecek İçecek İşletmelerinde Nitel Bir Araştırma” VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 20-21 Nisan  -İskenderun
  12. Konak, S.  ve Seçilmiş, C. (2018), "Managerial Social Networks Effect on Business Performance", International Congress on Social Sciences, 10-13 April, Paris. 
  13. Seçilmiş, C. ve Akoğul, E. (2018), “The Mediating Role Of Leadership Behavior İn The Relationship Between Burnout And Creativity” 2. Dmitri Yavoronitski International European Congress On Social Sciences, April 26-29, 2018 Kiev - UKRAINE
  14. Seçilmiş, C., Kılıç, İ., Ezenel, E., Ece,  C. (20179 "Turistik Rekreasyon Alanlarında Psikolojik Taşıma Kapasitesinin Önemi: Eskişehir Örneği" I. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 23-25 Kasım, Kastamonu.
  15. Seçilmiş, C., Kılıç, İ., Yordam, S., Karamahmutoğlu,  E. (2017) "Turistik Merkezlerde Toplumsal Taşıma Kapasitesi: Eskişehir Örneği" I. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 23-25 Kasım Kastamonu.
  16. Seçilmiş, C. Ceylanlar, N.A. (2017) "Helal Konseptli Otel İşletmelerinde Çalışanların Etik Algıları, Birey-Örgüt Uyumu Ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" 4. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, 3-5 Kasım, Ankara
  17. Seçilmiş, C.,  Ceylanlar, N.A. (2017)  "Türkiye’de Sürdürülebilir Turizm İçin Bir Çıkış Noktası: Helal Turizm Stratejisi" 4. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, 3-5 Kasım, Ankara
  18. Seçilmiş, C. ve Saotay, H. (2017) "Sosyal Medya Krizlerinin Tüketici Satın Alma Algısı Üzerinde Yarattığı Etki: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği” İKSAD Avrasya Zirvesi-Ankara 17-18 Temmuz
  19. Seçilmiş, C., Kılıç İ. ve Doğantekin, A. (2017) Siyasi Krizlerin Turizme Etkisi ve Bir Kriz Yönetim Modeli Önerisi. The Fırst Internatıonal Congress On Future Of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship And Sustainability 28-30 September 2017 - Mersin/Turkey
  20. Ceylanlar, N.A.,  Seçilmiş, C. ve Arslan, O. (2017) " Turizmde Pazarlama ve Hizmet İnovasyonu Açısından Sanal Gerçeklik Uygulamaları” The Fırst Internatıonal Congress On Future Of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship And Sustainability 28-30 September 2017 - Mersin/Turkey 
  21. Seçilmiş, C., Doğantekin, A. ve Kılıç, İ. (2017) "Turizm Öğrencilerinin Kriz Algılarının Sektörde Çalışma Niyetlerine Etkisi: Keşifsel Bir Araştırma” The Fırst Internatıonal Congress On Future Of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship And Sustainability 28-30 September 2017 - Mersin/Turkey
  22. Acaroğlu, H., Güllü M. ve Seçilmiş, C. (2017) “Üniversite Öğrencilerinin Harcama Eğilimleri ve Bölge Ekonomisi ile Ekonomik İlişkileri: Eskişehir Örneği”  I.International Symposium On Economics, Finance And Econometrics İstanbul 21-23 September
  23. Seçilmiş, C., Demir, İ. ve Akın, M. (2017) "Helal Turizm Konseptinin Örgütsel Değişim Kapsamında Değerlendirilmesi" 1. International Halal Tourism Congress 07-09 April 2017 Alanya-Turkey 
  24. Seçilmiş, C., Behremen, C. ve Akın, M. (2017) "Helal Konseptli Konaklama İşletmelerine Yönelik Yapılan Online Müşteri Şikâyetleri Üzerine Bir Araştırma: Halalbooking.Com Örneği" 1. International Halal Tourism Congress 07-09 April 2017 Alanya-Turkey  
  25. Seçilmiş, C. ve Uysal D. (2016) "An Investigation of Crisis and Change Management Strategies of Aegean-based Hotels in Response to 2016 Tourism Crisis. III. INTERNATIONAL CESME-CHIOS HISTORY, CULTURE AND TOURISM SYMPOSIUM 03-04 November 2016 195-212 Çeşme-Türkiye 
  26. Seçilmiş, C., Yayla, Ş. Ve Yayla, Ö. (2016) "Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Turistlerin Satın Alma Karar Sürecine Etkisi. Ines Internatıonal Academıc Research Congress 2016 Antalya 2491-1501
  27. Seçilmiş, C. Sevim B. ve Yılmaz, B. (2015) “The Effects of E-Commerce Application on Travel Agencies and Employee Performance. International Tourism and Hospitality Management Conference Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 30 September - 4 October
  28. Seçilmiş, C. ve Gülertekin, Genç,   S.  (2015) “Otel İşletmelerinde Otantik Liderliğin İntikam Niyeti Üzerine Etkisi: Eskişehir Örneği I. Eurasia International Tourism Congress Current Issues, Trends, And Indicators 28-30 May 2015 Konya
  29. Seçilmiş, C., Konak, S. ve Konak, E. (2015) “Sosyo-Biyolojik Motivasyon Teorisinin Örgüt Geliştirme Kapsamında İncelenmesi: Turizm İşletmelerinde Bir Model Önerisi, I. Eurasia International Tourism Congress Current Issues, Trends, And Indicators 28-30 May 2015 Konya
  30. C. Seçilmiş, D. Çiçek ve O.C. Yılmazdoğan “The Effect Of Corporate Social Responsibility Perception On Tourism Students' Intention to Work in Sector” 2nd Global Conference On Business, Economics, Management And Tourism 30-31 October 2014, Prague - Czech Republic
  31. Seçilmiş, C. ve Y. Sarı (209) “Yazılıkaya Belief Center-Midas Monument Cultural Travel and Nature Trekking Daily Tour Proposal” International Seminar Tourism and Spatial Planning 06 November “Niche tourism territories, cultures and sustainability, Lisbon Univercity, Portugal 

3.3 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar

 1. Akoğlan Kozak, Meryem, Arzu Kılıçlar, Yaşar Sarı, Mehmet Kaşlı, Cihan Seçilmiş, Dönüş Çiçek, Ebru Zencir, “Eskişehir Turizm Master Planı 2011-2015″, Anadolu Üniversitesi Yayınları: No. 2426, Eskişehir-2011.

3.4 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

  1. Düşmezkalender E. ve Seçilmiş, C. (2020) Organizational Behavior Challenges in the Tourism Industry içinde Relationship Between Work-Family Conflict and Turnover Intention: A Meta-Analysis of the Researches on Tourism IGI GLOBAL Publishing (2020) 372-386
  2. Seçilmiş, C.; Düşmezkalender, E.; Yılmazdoğan, O. C. Ve Özdemir, C. (2020). Effect of Etnocentrism on Tourist-Tourist Interaction (ss. 676-688). Academic Studies in Social Sciences [Ed: H. Babacan; M. Eraslan & A. Temizer]. Montenegro: Ivpe Cetinje. ISBN: 978-9940-46-009-9.
  3. C. Seçilmiş, İ. Kılıç, D. Uysal (2017) “Researches on Science and Art in 21st Century Turkey”. H. Arapgırlıoğlu, A. Atık, R. L. Elliott, E. Turgeon (eds.) içinde Effects Of Political Crises On Tourism Sector. Gece Kitaplığı, Ankara 
  4. Seçilmiş, C. ve Özdemir, C. (2020).  Ekonomi Ekseninde Türkiye'de Geçmişten Günümüze Kültür Ve Turizm Politikaları içinde "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Doğrultusunda Alternatif Turizm" . Editör: Pakdemirli, B., Bayraktar, Z.,  Ünalmış, A. N., Sarı, Y., Takmaz S., Emir, O. Akçağ Yayınları
  5. Seçilmiş, C. ve Kılıç, İ (2020).  Ekonomi Ekseninde Türkiye'de Geçmişten Günümüze Kültür Ve Turizm Politikaları içinde " Turizm ve Taşıma Kapasitesi" . Editör: Pakdemirli, B., Bayraktar, Z.,  Ünalmış, A. N., Sarı, Y., Takmaz S., Emir, O. Akçağ Yayınları
  6. Seçilmiş, C. 2014. Sayfa 205-220. Genel Turizm içinde "Turizmde fiziksel ve sosyo-kültürel çevre" . Editör: N.Selma Özdipçiner & Gökhan Ayazlar, Lisans Yayıncılık

3.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. C. Seçilmiş ve K. Ünlüönen “Eğitim Materyali Olarak MEGEP Kapsamında Hazırlanan Modüllerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Alan Araştırması” Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 31, Sayfa 53-68, 2011
 2. Y. Sarı ve C. Seçilmiş ve “Çankırı’da Yaşayan Yerli Halkın Tatil Eğilimleri ve Turistik Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma”, Çankırı Araştırmaları Dergisi Sayı 4(4),  183-190, 2009
 3. Y. Sarı, C. Gök ve C. Seçilmiş, “Yerel Halkın Turiste ve Turizm Olayına Bakışı Üzerine Bir Araştırma: Çankırı Örneği”, Çankırı Araştırmaları Dergisi Sayı 4(4),  201-210, 2009

3.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. C. Seçilmiş ve  E., N.,Köz Akçadağ (2019) Örgütsel Yabancılaşma Üzerine Bir Alan Araştırması: İstanbul Atatürk Havalimanı Örneği. 20. Ulusal Turizm Kongresi 16-19 October, Eskişehir.
 2. C.Seçilmiş, S. Konak ve D. Çiçek “Turizm İşletmelerinde Örgütsel Sessizliğin Bir Kriz Nedeni Olarak Değerlendirilmesi 15. Ulusal Turizm Kongresi 13-16 Kasım 2014 Ankara
 3. C.Seçilmiş, Y. SARI “Etkinlik Yönetiminde E- Tanıtım Uygulamaları Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Web Sitesi Örneği 14. Ulusal Turizm Kongresi 5-8 Aralık Kayseri 343-355 2013
 4. C.Seçilmiş ve B. Sevim “ Lise Öğrencilerinin Turizm Mesleğine Yönelik Algısının Turizmde Kariyer Seçimine Etkisi” 13. Ulusal Turizm Kongresi 6-9 Aralık Antalya s. 569-584 2012
 5. Y. Sarı, C. Seçilmiş “Eskişehir Yazılıkaya Vadisi Haftasonu Kültür ve Doğa Gezisi Bir Paket Tur Önerisi”, 10. Ulusal Turizm Kongresi 21-24 Ekim Mersin 705-724, 2009

3.7 Diğer Yayınlar

4)   Projeler

 1. Dışsal Yaklaşıma Göre Sosyal Sermayenin İşletme Performansına Etkisinde Rekabet Stratejisinin Aracılık Rolü (Proje Yürütücüsü)
 2. Türkiye'nin Tanıtımında Gastronomik Değerlerin Yeri ve İhtiyaç Analizi (Proje Yürütücüsü)
 3. Destinasyon Aidiyeti ve Öncüllerinin Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkisi 2017 (Proje Yürütücüsü)
 4. Liderlik Tarzları, Tükenmişlik ve İşgören Yaratıcılık İlişkisinin Belirlenmesi: Yiyecekİçecek İşletmelerinde Bir Uygulama 2017 (Proje Yürütücüsü)
 5. Helal Konseptli Otel İşletmelerinde Çalışanların Etik Algıları, Birey-Örgüt Uyumu ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2017 (Proje Yürütücüsü)
 6. Örgütsel Güven, İş-Aile Çatışması ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinin Belirlenmesi: Seyahat Acentelerinde Bir Uygulama 2015-2016 (Proje Yürütücüsü)
 7. Sürdürülebilir Kültür Turizmi Algısının Nesillere Göre Tekrar Gelme Niyetine Etkisi 2013-2014 (Proje Yürütücüsü)
 8. Eskişehir Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterinin Çıkarılması ve Turizme Kazandırılması 2013-2014 (Araştırmacı)
 9. Eskişehir Turizm Master Planı 2011-2015 (Araştırmacı)
 10. Avrupa Eğitim Vakfı, MEDA-ETE Projesi’nin  “Çıraklık ve İşletme Temelli Öğretim Projesi” Araştırmacı (Araştırmacı)
 11. WITPET “Web-based Inservice Training Programs on Electrical-Electronics and Information - Communication Technologies for Technical Teachers Projesi” (Araştırmacı)

5)   İdari Görevler

ESOGÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı 2012-2013

ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2013- 2016)

ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2018- )

6) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

7) Ödüller

1. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2012