TR | EN
Doç. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ
Doç. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans Konaklama İşlt. Öğrt. Gazi Üniv.

2003

Yüksek Lisans Turizm İşlt. Eğit. Gazi Üniv.

2005

Doktora Turizm İşlt. Eğit. Gazi Üniv.

2009

 

1 )  Akademik Ünvanlar

Arş. Gör.          2009-2010

Yrd. Doç. Dr.   2010-2015

Doçent            2015 -

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans

 1. Seyahat Acentesi Çalışanlarının Sanal Kaytarma Davranışlarının, İş Motivasyonu Ve İş Tatminine Etkisi (Barış YILMAZ)
 2. Helal Konseptli Otel İşletmelerinde Çalışanların Etik Algıları, Birey-Örgüt Uyumu Ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Nur Aybike CEYLANLAR)
 3. Yöresel Yemek Festivaline Katılım Motivasyonu İle Festivallerinin Destinasyon İmajına ve Davranışsal Niyetlere Etkisi (Şeyda YAYLA)
 4. Sürdürülebilir Kültür Turizmi Algısının Nesillere Göre Tekrar Gelme Niyetine Etkisi (Ela Nazlı KÖZ)
 5. Örgütsel Güven, İş-Aile Çatışması ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinin Belirlenmesi: Seyahat Acentelerinde Bir Uygulama (İlker KILIÇ)

2.2 Doktora tezleri

 1.  Turizm Fakültesi Öğrencilerinin İngilizce İletişim Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Gereksinim Çözümlemesine Dayalı Bir Program Önerisi (Davut UYSAL)
 2. Dışsal Sosyal Sermayenin İşletme Performansina Etkisinde Rekabet Stratejilerinin Aracılık Rolü: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma   (Seher KONAK)
 3. Destinasyon Aidiyeti Ve Öncüllerinin Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi (Orhan Can YILMAZDOĞAN)
 4. Restoran İşletmelerinde Rol Stresi ve Lider-Üye Etkileşiminin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi (Barış DEMİRCİ)

3)   Yayınlar

3.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. S. Konak, C. Seçilmiş  “Effects of External Social Capital on Hospitality Firm's Performance: The Mediating Role of Competitive Strategies” Pacific Business Review International (2018) Volume 11 Issue 6, December
 2. H. Acaroğlu, M. Güllü ve C. Seçilmiş “Üniversite Öğrencilerinin Harcama Eğilimleri ve Bölge Ekonomisi ile Ekonomik İlişkileri: Eskişehir Örneği” Ege Akademik Bakış Dergisi (2018) 18 (3)
 3. C. Seçilmiş, İ. Kılıç Turistik Destinasyonlarda Yerel Halk Ve Turist Gözünden Taşıma Kapasitesinin Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği” Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi SOİD (2018) 15 (3) 506-522

 4. ​S.Akdağ, C.Seçilmiş  "OECD Ülkelerinde Turizm Gelirleri ile GSYH Arasındaki İlişki: Dinamik Panel ve Panel Nedensellik Analizi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (2018) 7(4):2960-2977
 5. C. Seçilmiş, N. A. Ceylanlar “Helal Konseptli Otel İşletmelerinde Çalışma İsteğinin Etik Algı, Birey-Örgüt Uyumu Ve Örgütsel Bağlılık Açısından İncelenmesi” Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies (2018) 5(19) 107-127
 6. C. Seçilmiş, B. Yılmaz “Seyahat Acentesi Çalışanlarının Sanal Kaytarma Davranışları Ve İş Motivasyonu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi” Kesit Akademi Dergisi (2018) 4 (17) 20-37
 7. E. Akoğul, ve C. Seçilmiş "Liderlik Tarzları, Tükenmişlik ve Yaratıcılık İlişkisinin Belirlenmesi: Ankara’da Otel İşletmelerinde Bir Uygulama". Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (2018) 2 (2), 99-117 
 8. C. Seçilmiş ve  İ. Kılıç "Örgütsel Güven, İş-Aile Çatışması ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinin Belirlenmesi: Seyahat Acentelerinde Bir Uygulama". Turizm Akademik Dergisi, 4 (1),  (2017) , 65-79.
 9. C. Seçilmiş , B. Kodaş ve D. Kodaş “The Relationship Between Organizational Learning Capability and Creativity Process: A Study on Kitchen employees in Eskisehir” Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5/3 (2017) 150-167
 10. C. Seçilmiş ve  O.C. Yılmazdoğan “The Effect of Perceptions Regarding Festivals on Festival Loyalty: The Case of Ayder Kardan Adam Festival   IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 21, Issue12, Ver. 2 (December. 2016) PP 49-55 
 11. C. Seçilmiş ve  D. Uysal “Effect of Employee Empowerment on Perceptions Regarding Organisational Justice at Hospitality Organisations” International Journal of Business and Management Invention 5 ( 9 ) September. 2016 || PP—65-76 
 12. C. Seçilmiş, Y. Sarı   ve A. Kılıçlar “Kamu Yönetiminde Mülki İdare Amirlerinin Sergiledikleri Liderlik Tarzlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma” İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research) Cilt 8  (3) s. 117-139 2016
 13. B. Demirci, E. Bayraktaroğlu, C. Seçilmiş. “Evaluation of Consumer Complaints in Five-Star Hotels: The Case of Eskisehir” Turizm Akademik Dergisi, 01 (2015) 15-21 
 14. C. Seçilmiş ve E. Nazlı Köz “ Sürdürülebilir Kültür Turizmi Algısının Nesillere Göre Tekrar Gelme Niyetine Etkisi” Journal of Tourism and Gastronomy Studies 3/3 (2015) 69-78
 15. O.C. Yılmazdoğan, C. Seçilmiş ve  D.Çiçek “The effect of Corporate Social Responsibility (CSR) perception on tourism students' intention to work in sector” Procedia Economics and Finance 23 ( 2015 ) 1340 – 1346
 16. A. Kılıçlar, C. Seçilmiş ve Y. Sarı   “Mülki İdarecilerin Astlarını Motive Etme Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma” İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research) Cilt 7  (2) s. 388-409 2015 
 17. C. Seçilmiş ve M. Kaşlı “The Effect of Leader-Member Exchange Quality to Organizational Justice and Employee Turnover Intentions” European Journal of Social Sciences (SSCI) Sayı:37 (3) 2013
 18. A. Kılıçlar, Y. Sarı ve C. Seçilmiş “Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunların Akademik Başarılarına Etkisi: Turizm Öğrencileri Örneği” BİLİG Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi  Sayı:61 Bahar, 2012 
 19. C. Seçilmiş, Y. Sarı ve A. Kılıçlar “Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Memnuniyet Algılarıyla Akademik Başarı İlişkisi: Turizm Öğrencileri Örneği, Milli Eğitim Dergisi Sayı:41 Yaz, 2012  
 20. C. Seçilmiş “Termal Turizm Destinasyonlarından Duyulan Memnuniyet Düzeyinin Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: “Sakarıılıca Örneği” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11 Sayı:39 (231-250), Kış-2012 
 21. C. Seçilmiş “Ziyaretçilerin Gözüyle Eskişehir Turizminin Gelişmesini Etkileyen Sorunlar” İşletme Araştırmaları Dergisi 3/3 (2011) 37-57, 2011 
 22. C. Seçilmiş, M. Kaşlı, A. Kılıçlar ve Y. Sarı “Demiryolu Hizmetlerindeki Kalitenin Ödenen Ücret Açısından Müşteri Tatminine Etkisi” Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 11 • Sayı: 4 • ss. 573-586, Ekim 2011
 23. A. Kılıçlar, Y. Sarı ve C. Seçilmiş “Yolcuların Ulaşım Aracı Olarak Yüksek Hızlı Treni Tercih Nedenleri Üzerine Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık  Cilt (Volume): 1 Sayı (No): 2, 2011
 24. Y. Sarı, A. Kılıçlar ve C. Seçilmiş “Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yolcularının Kişisel Değişkenler Açısından Memnuniyet Algılamalarının Değerlendirilmesi” Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, s.127-138, 2011 
 25. C. Seçilmiş ve K. Ünlüönen “Eğitim Materyali Olarak MEGEP Kapsamında Hazırlanan Modüllerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Alan Araştırması” Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 31, Sayfa 53-68, 2011 
 26. C. Seçilmiş ve Y. Sarı “Türkiye’de İllerin Turizm Gelişmişlik Endeksinin Oluşturulmasına Yönelik Bir Araştırma” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2010; 9(32):117-132, 2010
 27. Y. Sarı ve C. Seçilmiş ve “2008 Yılı Finansal Ekonomik Krizinin Türkiye Turizm Sektörüne Yansımaları Üzerine Bir Araştırma” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi2010; 5(1):191-204, 2010 
 28. C. Seçilmiş ve K. Ünlüönen “Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Uygulanan Modüler Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi” Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 11,Sayı 2,Ağustos 2010,Sayfa 247-265, 2009 
 29. C. Seçilmiş ve Y. Sarı “Kriz Dönemlerinde Konaklama İşletmelerinde Kriz Yönetimi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.15, S.1 s.501-520, 2010 
 30. C. Seçilmiş “Turistlerin Kişisel Değişkenlerinin Güvenlik Algılamalarındaki Rolü Turistlerin Kişisel Değişkenlerinin Güvenlik Algılamalarındaki Rolü” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.8 S.30, 152-166, Güz-2009 
 31. C. Seçilmiş ve K. Ünlüönen “İstanbul’u Ziyaret Eden Turistlerin Güvenlik Algılamaları Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi Sayı 1/1,  65-84, 2009 
 32. C. Seçilmiş ve K. Ünlüönen “Modüler Öğretim Sisteminin Getirdiği Uygulamaların Değerlendirilmesi: Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Bir Alan Araştırması”, İşletme Araştırmaları Dergisi Sayı 1/2,  3-18, 2009

3.2 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında  (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. H. Acaroğlu and C. Seçilmiş (2018), “The Effect of the Global Economic Crisis on Tourism through Employment: A Literature Review for Most Developed 20 Countries in Tourism”, presented at the 25th Euroasia Business and Economic Society (EBES) Conference, Berlin, Germany, May.
 2. C. Seçilmiş, B. Yılmaz “Investigation of the Relationship between Travel Agencies Employee’s Cyberloafing Behaviors and Work Motivation” 2018 THE 11th Tourısm Outlook Conference Heritage Tourism beyond Borders and Civilizations 2-5 October -Eskisehir
 3. O. C. Yılmazdoğan, C. Seçilmiş, “The Effect of Destination Attachment and It’s Antecedents on Destination Loyalty” 2018 THE 11th Tourısm Outlook Conference Heritage Tourism beyond Borders and Civilizations 2-5 October -Eskisehir
 4. S. Konak, ve C. Seçilmiş, (2018), "Managerial Social Networks Effect on Business Performance", International Congress on Social Sciences, 10-13 April, Paris. 
 5. Ş. Yayla ve C. Seçilmiş (2018) “Yöresel Yemek Festivaline Katılanların Katılım Motivasyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Alaçatı Ot Festivali 2017 Örneği” VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 20-21 Nisan  -İskenderun
 6. C. Seçilmiş, E. Akoğul (2018), “Determination Of The Relationship Between Burnout And Creativity On Kitchen Workers” 2. Dmitri Yavoronitski International European Congress On Social Sciences, April 26-29, 2018 Kiev - UKRAINE
 7. Ö. Yayla, Ş. Yayla ve C. Seçilmiş (2018) “Fiziksel Kanıtların Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Yiyecek İçecek İşletmelerinde Nitel Bir Araştırma” VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 20-21 Nisan  -İskenderun
 8. S. Konak, ve C. Seçilmiş, (2018), "Managerial Social Networks Effect on Business Performance", International Congress on Social Sciences, 10-13 April, Paris. 
 9. C. Seçilmiş, E. Akoğul (2018), “The Mediating Role Of Leadership Behavior İn The Relationship Between Burnout And Creativity” 2. Dmitri Yavoronitski International European Congress On Social Sciences, April 26-29, 2018 Kiev - UKRAINE
 10. C. Seçilmiş, İ. Kılıç, E. Ezenel, C. Ece "Turistik Rekreasyon Alanlarında Psikolojik Taşıma Kapasitesinin Önemi: Eskişehir Örneği" I. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 23-25 Kasım 2017
 11. C. Seçilmiş, İ. Kılıç, S. Yordam, E. Karamahmutoğlu "Turistik Merkezlerde Toplumsal Taşıma Kapasitesi: Eskişehir Örneği" I. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 23-25 Kasım 2017
 12. C. Seçilmiş, N.A. Ceylanlar "Helal Konseptli Otel İşletmelerinde Çalışanların Etik Algıları, Birey-Örgüt Uyumu Ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" 4. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, 3-5 Kasım 2017
 13. C. Seçilmiş, N.A. Ceylanlar "Türkiye’de Sürdürülebilir Turizm İçin Bir Çıkış Noktası: Helal Turizm Stratejisi" 4. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, 3-5 Kasım 2017
 14. C. Seçilmiş, H. Saotay " Sosyal Medya Krizlerinin Tüketici Satın Alma Algısı Üzerinde Yarattığı Etki: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği” İKSAD Avrasya Zirvesi-Ankara 17-18 Temmuz 2017
 15. H. Acaroğlu, M. Güllü ve C. Seçilmiş Üniversite Öğrencilerinin Harcama Eğilimleri ve Bölge Ekonomisi ile Ekonomik İlişkileri: Eskişehir Örneği”  I.Internatıonal Symposıum On Economıcs, Finance And Econometrıcs İstanbul 21-23 September 2017
 16. C. Seçilmiş, İ. Kılıç ve A. Doğantekin " Siyasi Krizlerin Turizme Etkisi ve Bir Kriz Yönetim Modeli Önerisi” The Fırst Internatıonal Congress On Future Of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship And Sustainability 28-30 September 2017 - Mersin/Turkey
 17. C. Seçilmiş, A. Doğantekin ve İ. Kılıç " Turizm Öğrencilerinin Kriz Algılarının Sektörde Çalışma Niyetlerine Etkisi: Keşifsel Bir Araştırma” The Fırst Internatıonal Congress On Future Of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship And Sustainability 28-30 September 2017 - Mersin/Turkey
 18. N.A. Ceylanlar, C. Seçilmiş, O. Arslan " Turizmde Pazarlama ve Hizmet İnovasyonu Açısından Sanal Gerçeklik Uygulamaları” The Fırst Internatıonal Congress On Future Of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship And Sustainability 28-30 September 2017 - Mersin/Turkey 
 19. C. Seçilmiş, İ. Demir, M. Akın "Helal Turizm Konseptinin Örgütsel Değişim Kapsamında Değerlendirilmesi" 1. International Halal Tourism Congress 07-09 April 2017 Alanya-Turkey  
 20. C. Seçilmiş, C. Behremen, M. Akın "Helal Konseptli Konaklama İşletmelerine Yönelik Yapılan Online Müşteri Şikâyetleri Üzerine Bir Araştırma: Halalbooking.Com Örneği" 1. International Halal Tourism Congress 07-09 April 2017 Alanya-Turkey  
 21. C. Seçilmiş, D. Uysal "An Investigation of Crisis and Change Management Strategies of Aegean-based Hotels in Response to 2016 Tourism Crisis. III. INTERNATIONAL CESME-CHIOS HISTORY, CULTURE AND TOURISM SYMPOSIUM 03-04 November 2016 195-212 Çeşme-Türkiye 
 22. C. Seçilmiş, Ş. Yayla, Ö. Yayla " Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Turistlerin Satın Alma Karar Sürecine Etkisi. Ines Internatıonal Academıc Research Congress 2016 Antalya 2491-1501 
 23. C. Seçilmiş, B. Sevim ve B. Yılmaz  “The Effects of E-Commerce Application on Travel Agencies and Employee Performance. International Tourism and Hospitality Management Conference Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 30 September - 4 October 2015 
 24. C. Seçilmiş, S. Gülertekin Genç  “Otel İşletmelerinde Otantik Liderliğin İntikam Niyeti Üzerine Etkisi: Eskişehir Örneği I. Eurasia International Tourism Congress Current Issues, Trends, And Indicators 28-30 May 2015 Konya 
 25. C. Seçilmiş, S. Konak ve E. Konak “Sosyo-Biyolojik Motivasyon Teorisinin Örgüt Geliştirme Kapsamında İncelenmesi: Turizm İşletmelerinde Bir Model Önerisi, I. Eurasia International Tourism Congress Current Issues, Trends, And Indicators 28-30 May 2015 Konya 
 26. C. Seçilmiş, D. Çiçek ve O.C. Yılmazdoğan “The Effect Of Corporate Social Responsibility Perception On Tourism Students' Intention to Work in Sector” 2nd Global Conference On Business, Economics, Management And Tourism 30-31 October 2014, Prague - Czech Republic

3.3 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar

 1. Akoğlan Kozak, Meryem, Arzu Kılıçlar, Yaşar Sarı, Mehmet Kaşlı, Cihan Seçilmiş, Dönüş Çiçek, Ebru Zencir, “Eskişehir Turizm Master Planı 2011-2015″, Anadolu Üniversitesi Yayınları: No. 2426, Eskişehir-2011.

3.4 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

 1. C. Seçilmiş, İ. Kılıç, D. Uysal  “Researches on Science and Art in 21st Century Turkey”. H. Arapgırlıoğlu, A. Atık, R. L. Elliott, E. Turgeon (eds.) içinde Effects Of Political Crises On Tourism Sector. Gece Kitaplığı, Ankara 
 2. Seçilmiş, C. 2014. Sayfa 205-220. Genel Turizm içinde "Turizmde fiziksel ve sosyo-kültürel çevre" . Editör: N.Selma Özdipçiner & Gökhan Ayazlar, Lisans Yayıncılık

3.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. C. Seçilmiş ve K. Ünlüönen “Eğitim Materyali Olarak MEGEP Kapsamında Hazırlanan Modüllerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Alan Araştırması” Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 31, Sayfa 53-68, 2011
 2. Y. Sarı ve C. Seçilmiş ve “Çankırı’da Yaşayan Yerli Halkın Tatil Eğilimleri ve Turistik Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma”, Çankırı Araştırmaları Dergisi Sayı 4(4),  183-190, 2009
 3. Y. Sarı, C. Gök ve C. Seçilmiş, “Yerel Halkın Turiste ve Turizm Olayına Bakışı Üzerine Bir Araştırma: Çankırı Örneği”, Çankırı Araştırmaları Dergisi Sayı 4(4),  201-210, 2009

3.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. C.Seçilmiş, S. Konak ve D. Çiçek “Turizm İşletmelerinde Örgütsel Sessizliğin Bir Kriz Nedeni Olarak Değerlendirilmesi 15. Ulusal Turizm Kongresi 13-16 Kasım 2014 Ankara
 2. C.Seçilmiş, Y. SARI “Etkinlik Yönetiminde E- Tanıtım Uygulamaları Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Web Sitesi Örneği 14. Ulusal Turizm Kongresi 5-8 Aralık Kayseri 343-355 2013
 3. C.Seçilmiş ve B. Sevim “ Lise Öğrencilerinin Turizm Mesleğine Yönelik Algısının Turizmde Kariyer Seçimine Etkisi” 13. Ulusal Turizm Kongresi 6-9 Aralık Antalya s. 569-584 2012
 4. Y. Sarı, C. Seçilmiş “Eskişehir Yazılıkaya Vadisi Haftasonu Kültür ve Doğa Gezisi Bir Paket Tur Önerisi”, 10. Ulusal Turizm Kongresi 21-24 Ekim Mersin 705-724, 2009

3.7 Diğer Yayınlar

4)   Projeler

 1. Dışsal Yaklaşıma Göre Sosyal Sermayenin İşletme Performansına Etkisinde Rekabet Stratejisinin Aracılık Rolü (Proje Yürütücüsü)
 2. Türkiye'nin Tanıtımında Gastronomik Değerlerin Yeri ve İhtiyaç Analizi (Proje Yürütücüsü)
 3. Destinasyon Aidiyeti ve Öncüllerinin Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkisi 2017 (Proje Yürütücüsü)
 4. Liderlik Tarzları, Tükenmişlik ve İşgören Yaratıcılık İlişkisinin Belirlenmesi: Yiyecekİçecek İşletmelerinde Bir Uygulama 2017 (Proje Yürütücüsü)
 5. Helal Konseptli Otel İşletmelerinde Çalışanların Etik Algıları, Birey-Örgüt Uyumu ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2017 (Proje Yürütücüsü)
 6. Örgütsel Güven, İş-Aile Çatışması ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinin Belirlenmesi: Seyahat Acentelerinde Bir Uygulama 2015-2016 (Proje Yürütücüsü)
 7. Sürdürülebilir Kültür Turizmi Algısının Nesillere Göre Tekrar Gelme Niyetine Etkisi 2013-2014 (Proje Yürütücüsü)
 8. Eskişehir Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterinin Çıkarılması ve Turizme Kazandırılması 2013-2014 (Araştırmacı)
 9. Eskişehir Turizm Master Planı 2011-2015 (Araştırmacı)
 10. Avrupa Eğitim Vakfı, MEDA-ETE Projesi’nin  “Çıraklık ve İşletme Temelli Öğretim Projesi” Araştırmacı (Araştırmacı)
 11. WITPET “Web-based Inservice Training Programs on Electrical-Electronics and Information - Communication Technologies for Technical Teachers Projesi” (Araştırmacı)

5)   İdari Görevler

ESOGÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı 2012-2013

ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2013- 2016)

6) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

7) Ödüller

1. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2012