TR | EN
Arş. Gör. Yasin Emre OĞUZ
Arş. Gör. Yasin Emre OĞUZ

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otel Yönetimi Trakya Üniversitesi

2013

Yüksek Lisans Turizm İşletmeciliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2017
Doktora Turizm İşletmeciliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Devam Ediyor

 

1)  Akademik Ünvanlar 
Araştırma Görevlisi    2014-

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans 

2.2 Doktora tezleri 

3)   Yayınlar 

3.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

9. Kaya, S., Oğuz, Y.E. ve Yılmaz, V. (2020). Turizm Öğrencilerinin Turizm Sektörüne Yönelik Algılarının Sektörde Kalma Niyetlerine Etkisi: ESOGÜ Turizm Fakültesi Örneği (The Effects of the Perceptions of Tourism Students Towards the Tourism Sector on their Intention to Work: Case of ESOGU Tourism Faculty Students). ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 1-19. [Link]

8. Temizkan, R., Oğuz, Y.E. ve Timur, B. (2020). Gender Discrimination at Job Application Process: An Experimental Study at Hotels (İş Başvuru Sürecinde Cinsiyet Ayrımcılığı: Otellere Yönelik Deneysel Bir Araştırma). İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1121-1129. [Link]

7. Oğuz, Y.E. ve Timur, B. (2020). Temalı Parklarda Müşteri Deneyimi, Memnuniyet ve Tekrar Ziyaret Niyeti: Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı Üzerine Bir Çalışma (Customer Experience, Satisfaction And Revisit Intention at Theme Parks: A Study Towards Sazova Science, Art and Culture Park). International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 6(30), 419-430. [Link]

6. Özhasar, Y., Oğuz, Y.E. ve Yılmaz, V. (2020). Instagram Bağımlılığının Tatil Satın Alma Niyetine Etkisi: ESOGÜ Turizm Fakültesi Öğrencileri Örneği (The Effect of Instagram Addiction on Holiday Purchasing Intention: Case of ESOGU Tourism Faculty Students). Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 35-51. [Link]  

5. Timur, B. ve Oğuz, Y.E. (2019). Eskişehir Erişilebilir Turizme Uygun mu? (Is Eskisehir Convenient for Accessible Tourism?). Journal of Recreation and Tourism Research, 6 (4), 360-371. [Link] 

4. Oğuz, Y.E. ve Yılmaz, V. (2019). Çevre Bilincinin Yeşil Yıldızlı Otel Tercihine Etkisi: ESOGÜ Turizm Fakültesi Öğrencileri Örneği (The Impact of Environmental Consciousness on the Selection of Green Star Hotel: Case of ESOGU Tourism Faculty Students). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi (ESCI), 14 (1), 51-66. [Link] 

3. Oğuz, Y.E. ve Tokmak, C. (2018). Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma ve Turizm (Sustainable Development and Tourism in Turkey). Journal of  Gastronomy, Hospitality and Travel, 1 (2), 3-17. [Link]

2. Sarı, Y. ve Oğuz, Y.E. (2018). Reel Döviz Kurlarının Turizm Talebine Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Nedensellik Analizi (A Comparison Causality Analysis About The Effect Of Real Exchange Rate on the Tourism Demand). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66), 603-620. [Link]

1. Erol, E. ve Oğuz, Y.E. (2017).  Turizmin İhracat ve İthalata Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz: Türkiye Örneği (A Comparative Analysis to Determine the Effect of Tourısm on Exports and Imports: The Case of Turkey). Journal of Recreation and Tourism Research, 4 (4), 118-133. [Link]

3.2 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında  (Proceedings) Basılan Bildiriler 

10. Demirci, B., Ercömert, F.B. ve Oğuz, Y.E. (2020). Taşıma Kapasitenin Memnuniyet ve Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: Eskişehir Odunpazarı Evleri Örneği. International Travel & Tourism Dynamics, 8-10 Ekim 2020, Ankara.

9. Demirci, B., Yılmaz, İ. ve Oğuz, Y.E. (2020). Aşırı Turizmin Kent Yaşamından Memnuniyete Etkisi: Eskişehir Odunpazarı Evleri Bölgesi Örneği. International Travel & Tourism Dynamics, 8-10 Ekim 2020, Ankara.

8. Yılmaz, V., Sarı, Y. ve Oğuz, Y.E. (2020). Covid-19’un Yerli Turistlerin Tatil Davranışlarına Muhtemel Etkileri: Türkiye Örneği. 4th International Asian Congress on Contemporary Sciences 26-28 June 2020, Baku, Proceedings Book, 193-200.

7. Arı, E., Oğuz, Y.E. ve Yılmaz, V. (2019). A Model Recommended in ECSI Scope for Measurement of Quality Service. 4th International Tourism Congress 16-19 October 2019, Eskişehir, Proceedings Book, 208-217.

6. Sarı, Y., Oğuz, Y.E. ve Özdemir, C. (2019). An Econometric Analysis on Determining the Relationship Between Employment and Tourism: The Case of Turkey. 4th International Tourism Congress 16-19 October 2019, Eskişehir, Proceedings Book, 95-101.

5. Arı, E., Oğuz, Y.E. ve Yılmaz, V. (2019). Analysis of Factors Affecting City Brand Loyalty: A Structual Equation Model Proposal. 4th International Tourism Congress 16-19 October 2019, Eskişehir, Proceedings Book, 79-85.

4. Temizkan, S.P., Sarıkaya, G.S., Timur, B. ve Oğuz, Y.E. (2018). Akademisyenlerin Sağlıklı Beslenme Bilinci Algılarının ve Organik Gıdalara Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. International Gastronomy Tourism Congress 20-22 Eylül 2018, İzmit, Proceedings Book, 1-16.

3. Timur, B. ve Oğuz, Y.E. (2018). Türkiye'nin Sağlık Turizmi Rekabet Analizi ve Öncelikler. VII. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 20-21 Nisan 2018, İskenderun, Proceedings Book, 556-567.

2. Demirci, B., Timur, B., Yılmazdoğan, O.C. ve Oğuz, Y.E. (2015). Yerli Turistlerin Yöresel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Gelecek Niyetleri Üzerine Etkisi: Eskişehir Örneği. I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu 19-21 Kasım 2015, Kastamonu, Proceedings Book, 816-826.

1. Oğuz, Y.E. (2015). Hostellere Yönelik Algının Belirlenmesi: Eskişehir Örneği. I. Euroasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators 28-30 Mayıs 2015, Konya, Proceedings Book, 693-702.

3.3 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar 

3.4 Yazılan Ulusal/Uluslar arası Kitaplardaki Bölümler 

1. Oğuz, Y.E., Timur, B. ve Seçilmiş, C. (2020). Factor Analysis. R.P.S. Kaurav, D. Gursoy ve N. Chowdhary (Ed.). An SPSS Guide for Tourism, Hospitality and Events Researchers. UK: Routledge.

3.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 

3.7 Diğer Yayınlar 

4) Projeler 

4.1 Uluslararası Projeler

4.2 Ulusal Projeler 

3. Uçkun, N. (Proje Koordinatörü) ve Oğuz, Y.E. (Araştırmacı) “Turizm Arz ve Talebine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz: Eskişehir Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi: Başlangıç: 25.07.2017 Bitiş: 25.07.2018.

2. Sarı, Y. (Proje Koordinatörü) ve Oğuz, Y.E. (Araştırmacı) “Nispi Döviz Kurlarının Turizm Talebine Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi: Başlangıç: 11.12.2015 Bitiş: 11.12.2016.

1. Temizkan, R. ( Proje Koordinatörü ) ve Oğuz, Y.E. (Araştırmacı) “2023 Stratejik Hedefleri İçin Stratejik Sektör Turizmde Ortak Akıl”, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı: Başlangıç: 30.09.2015 Bitiş: 31.12.2015.

5) İdari Görevler 

6) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

7) Ödüller