TR | EN
Dr. Öğretim Üyesi Barış DEMİRCİ
Dr. Öğretim Üyesi Barış DEMİRCİ
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Konaklama İşletmeciliği Gazi Üniversitesi  2009
Yüksek Lisans Turizm İşletmeciliği Eğitimi Gazi Üniversitesi

 2012

Doktora Turizm İşletmeciliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  2017

 

1)  Akademik Ünvanlar 

Arş. Gör.                 2010 - 2018

Dr. Öğretim Üyesi   2018

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans

2.2 Doktora tezleri

3)   Yayınlar

3.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3.2 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında ( Proceedings ) Basılan Bildiriler

Kement, Ü., Başar, B. ve Demirci, B. (2015). I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators. “Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimlerinin ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımını Etkileyen Engellerin Belirlenmesi Üzerine Araştırma.” pp. 224-234. Konya, Mayıs, 2015.

Temizkan, S. P., Ekici, A. ve Demirci, B. (2015). I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators. “Eskişehir’de Termal Su Kullanan Hamamların Turizm Açısından Değerlendirilmesi.” pp. 534-541. Konya, Mayıs, 2015.

Demirci, B., Timur, B., Yılmazdoğan, O. Y. ve Oğuz, Y. E. (2015). 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, “Yerli Turistlerin Yöresel Yemek Tüketimi Motivasyonlarının Gelecek Niyetleri Üzerine Etkisi: Eskişehir Örneği”. pp. 816-826, Kasım, 2015

3.3 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar

3.4 Yazılan Ulusal/Uluslar arası Kitaplardaki Bölümler

3.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Demirci, B. ve Arslaner, E. (2012). Fuar Organizasyonlarının Yerel Ekonomiye ve Tekrar Gelme Niyetine Etkileri. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 4 (2), 63-73. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sobiadsbd/article/view/5000137033/5000125996

Kaya, F., Cankül, D. ve Demirci, B.  (2013). Türkiye’nin Önemli İnanç Merkezlerinden Biri: Akdamar Kilisesi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 15 (24), 13-24. http://dergi.kmu.edu.tr/userfiles/file/haziran2013/13-24.pdf

Tokmak, C. ve Demirci, B. (2014). Tüketicilerin Smart Kartla İlgili Algılarının Otel İşletmelerindeki Ekstra Harcamalarına Etkisi, Journal of Recreation and Tourism Research, 1 (3), 20-28. http://jrtr.org/articles/2014-1-3/2014-1-3.3.pdf

Demirci, B. Bayraktaroğlu, E. ve Seçilmiş, C. (2015). Evaluation of Consumer Complaints in Five-Star Hotels: The Case of Eskisehir. Tourism Academic Journal, 2 (1), 15-21. http://www.turizmakademik.com/Journal/2015-cilt-2-sayi-1/tam.metin/003%20demirci.pdf

3.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Tokmak, C. ve Demirci, B. 13. Ulusal Turizm Kongresi konferansı dahilinde “13. Ulusal Turizm Kongresi” bildiri kitabındaki “Smart Kartla İlgili Tüketici Algılarının Değerlendirilmesi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama.” ss.329-342. Antalya, Aralık 2012.

Demirci, B., Cankül, D. ve Temizkan, R. 14. Ulusal Turizm Kongresi dahilinde “14. Ulusal Turizm Kongresi” bildiri kitabındaki “Üniversite Personelinin Yemekhane Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi”, ss. 655-668. Kayseri, Aralık 2013.

Kaslı, M., Arslaner, E., Demirci, B. ve Yılmazdoğan, O. C. 14. Ulusal Turizm Kongresi dahilinde “14. Ulusal Turizm Kongresi” bildiri kitabındaki “Gençlerin Turistik Tercihlerinin Belirlenmesi: Eskişehir’de Yaşayan Gençler Örneği”, ss.928-940. Kayseri, Aralık 2013.

Temizkan, R. ve Demirci, B. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi dahilinde “VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi” bildiri kitabındaki “Turizm Öğrencilerinin Üniversite Yemekhanelerinde Servis Hizmeti: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Uygulamalarının Karşılaştırılması”, ss. 420-430. Kuşadası-Aydın, Nisan 2014.

Kaşlı, M., Demirci, B. ve Kement, Ü. 15. Ulusal Turizm Kongresi dahilinde “15. Ulusal Turizm Kongresi” bildiri kitabındaki “Gastronomik Deneyimlerin Tekrar Ziyaret Niyeti Üzerindeki Etkisi: Eskişehir Örneği”,  ss. 479-491. Ankara, Aralık 2014.

3.7 Diğer Yayınlar

4 ) Projeler

4.1 Uluslararası Projeler

4.2 Ulusal Projeler

Kaşlı, M.,(proje koordinatörü) Tokmak, C., Arslaner, E, Demirci, B. (araştırmacı) ve Yılmazdoğan, O. C. (2012). TR41 Bölgesi (Bursa, Eskişehir, Bilecik) Termal Turizm Sektör Araştırması.

Sarı, Y. (Proje Koordinatörü). (2014). Eskişehir Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterinin Çıkarılması ve Turizme Kazandırılması, Demirci, B. (Araştırmacı).

Temizkan, R. (2015). 2023 Stratejik Hedefleri için Stratejik Sektör Turizmde Ortak Akıl Projesi, Demirci, B. (Proje Çalışanı)

5 ) İdari Görevler

6 ) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

7) Ödüller

8 ) Son İki Yılda Vermiş Olduğu Lisans ve Lisansüstü Dersler