Doç.Dr. Cihan SEÇİLMİŞ

cihan_

Tel: 0222 – 239 37 50/1538

e-mail: csecilmis@ogu.edu.tr

web: http://csecilmis.ogu.edu.tr

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans Konaklama İşlt. Öğrt. Gazi Üniv.

2003

Yüksek Lisans Turizm İşlt. Eğit. Gazi Üniv.

2005

Doktora Turizm İşlt. Eğit. Gazi Üniv.

2009

1 )  Akademik Ünvanlar

Ar. Gör. 2009-2010

Yrd. Doç. Dr. 2010-

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans

– Sürdürülebilir Kültür Turizmi Algısının Nesillere Göre Tekrar Gelme Niyetine Etkisi

2.2 Doktora tezleri

3)   Yayınlar

3.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

C. Seçilmiş ve M. Kaşlı “The Effect of Leader-Member Exchange Quality to Organizational Justice and Employee Turnover Intentions” European Journal of Social Sciences (SSCI) Sayı:37 (3) 2013

A. Kılıçlar, Y. Sarı ve C. Seçilmiş “Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunların Akademik Başarılarına Etkisi: Turizm Öğrencileri Örneği” BİLİG Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi  Sayı:61 Bahar, 2012

C. Seçilmiş, Y. Sarı ve A. Kılıçlar “Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Memnuniyet Algılarıyla Akademik Başarı İlişkisi: Turizm Öğrencileri Örneği, Milli Eğitim Dergisi Sayı:41 (Yayına Kabul Edildi) Yaz, 2012

C. Seçilmiş “Termal Turizm Destinasyonlarından Duyulan Memnuniyet Düzeyinin Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: “Sakarıılıca Örneği” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11 Sayı:39 (231-250), Kış-2012

C. Seçilmiş “Ziyaretçilerin Gözüyle Eskişehir Turizminin Gelişmesini Etkileyen Sorunlar” İşletme Araştırmaları Dergisi 3/3 (2011) 37-57, 2011

C. Seçilmiş, M. Kaşlı, A. Kılıçlar ve Y. Sarı “Demiryolu Hizmetlerindeki Kalitenin Ödenen Ücret Açısından Müşteri Tatminine Etkisi” Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 11 • Sayı: 4 • ss. 573-586, Ekim 2011

A. Kılıçlar, Y. Sarı ve C. Seçilmiş “Yolcuların Ulaşım Aracı Olarak Yüksek Hızlı Treni Tercih Nedenleri Üzerine Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık  Cilt (Volume): 1 Sayı (No): 2, 2011

Y. Sarı, A. Kılıçlar ve C. Seçilmiş “Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yolcularının Kişisel Değişkenler Açısından Memnuniyet Algılamalarının Değerlendirilmesi” Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, s.127-138, 2011

C. Seçilmiş ve K. Ünlüönen “Eğitim Materyali Olarak MEGEP Kapsamında Hazırlanan Modüllerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Alan Araştırması” Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 31, Sayfa 53-68, 2011

C. Seçilmiş ve Y. Sarı “Türkiye’de İllerin Turizm Gelişmişlik Endeksinin Oluşturulmasına Yönelik Bir Araştırma” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2010; 9(32):117-132, 2010

Y. Sarı ve C. Seçilmiş ve “2008 Yılı Finansal Ekonomik Krizinin Türkiye Turizm Sektörüne Yansımaları Üzerine Bir Araştırma” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi2010; 5(1):191-204, 2010

C. Seçilmiş ve K. Ünlüönen “Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Uygulanan Modüler Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi” Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 11,Sayı 2,Ağustos 2010,Sayfa 247-265, 2009

C. Seçilmiş ve Y. Sarı “Kriz Dönemlerinde Konaklama İşletmelerinde Kriz Yönetimi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.15, S.1 s.501-520, 2010

C. Seçilmiş “Turistlerin Kişisel Değişkenlerinin Güvenlik Algılamalarındaki Rolü Turistlerin Kişisel Değişkenlerinin Güvenlik Algılamalarındaki Rolü” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.8 S.30, 152-166, Güz-2009

C. Seçilmiş ve K. Ünlüönen “İstanbul’u Ziyaret Eden Turistlerin Güvenlik Algılamaları Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi Sayı 1/1,  65-84, 2009

C. Seçilmiş ve K. Ünlüönen “Modüler Öğretim Sisteminin Getirdiği Uygulamaların Değerlendirilmesi: Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Bir Alan Araştırması”, İşletme Araştırmaları Dergisi Sayı 1/2,  3-18, 2009

3.2 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar

Akoğlan Kozak, Meryem, Arzu Kılıçlar, Yaşar Sarı, Mehmet Kaşlı, CihanSeçilmiş, Dönüş Çiçek, Ebru Zencir, “Eskişehir Turizm Master Planı 2011-2015″, Anadolu Üniversitesi Yayınları: No. 2426, Eskişehir-2011.

3.3 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

C. Seçilmiş ve K. Ünlüönen “Eğitim Materyali Olarak MEGEP Kapsamında Hazırlanan Modüllerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Alan Araştırması” Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 31, Sayfa 53-68, 2011

Y. Sarı ve C. Seçilmiş ve “Çankırı’da Yaşayan Yerli Halkın Tatil Eğilimleri ve Turistik Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma”, Çankırı Araştırmaları Dergisi Sayı 4(4),  183-190, 2009

Y. Sarı, C. Gök ve C. Seçilmiş, “Yerel Halkın Turiste ve Turizm Olayına Bakışı Üzerine Bir Araştırma: Çankırı Örneği”, Çankırı Araştırmaları Dergisi Sayı 4(4),  201-210, 2009

3.4. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Y. Sarı ve C. Seçilmiş “Eskişehir Yazılıkaya Vadisi Haftasonu Kültür ve Doğa Gezisi Bir Paket Tur Önerisi”, 10. Ulusal Turizm Kongresi 21-24 Ekim Mersin 705-724, 2009

Diğer Yayınlar

4)   Projeler

4.1 Uluslararası Projeler

Avrupa Eğitim Vakfı, MEDA-ETE Projesi’nin  “Çıraklık ve İşletme Temelli Öğretim Projesi” koordinatörü(Eğitim Seminerleri, Hollanda ve İtalya)

WITPET (Web-based Inservice Training Programs on Electrical-Electronics and Information – Communication Technologies for Technical Teachers) projesi koordinatörü

4.2 Ulusal Projeler

Eskişehir Turizm Master Planı 2011-2015

Eskişehir Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterinin Çıkarılması ve Turizme Kazandırılması (Katılımcı)

4.3 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar

4.4 Yazılan Ulusal/Uluslar arası Kitaplardaki Bölümler

4.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

4.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

4.7 Diğer Yayınlar

5)   İdari Görevler

ESOGÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı 2012-2013

ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2013- devam ediyor)

6) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

7) Ödüller

1. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2012