Staj

Yeni Staj Yönergemize Göre Çalışma Süreleri

Sınıf

Nöbet

Staj

Toplam

Yönerge

2013 ve öncesi girişliler (Son sınıflar)

Yok

75 gün

75 gün

Eski

2014 girişliler

45 gün

45 gün

90 gün

Yeni

2015 girişliler

45 gün

45 gün

90 gün

Yeni

2016 girişliler

45 gün

45 gün

90 gün

Yeni

Stajını 23.11.2016 tarihinden önce başlatmış olan 2014-15-16 girişliler

Yok

75 gün

75 gün

Eski

YENİ STAJ YÖNERGESİ

Madde 1-Amaç ve Kapsam

(a) Bu Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin öğrenim süresince yapmakla yükümlü olduğu staj ve stajın yapılacağı işletme ile ilgili uyulacak usul ve esasları belirler.

(b)Turizm alanındaki stajın amacı, Fakültemiz öğrencilerinin kamu ve/veya özel sektördeki iş alanlarını tanımalarını, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamak; işletmelerin yönetimiyle ilgili uygulamaları izleyerek bilgi, tecrübe ve doğru karar verme alışkanlıklarını geliştirmektir.

Madde 2-Staj Komisyonu

Öğrencilerin staj işlemlerini yürütmek üzere bir Staj Komisyonu oluşturulur. Bu komisyon, Dekan tarafından görevlendirilecek bir dekan yardımcısının başkanlığında, öğrencilerden sorumlu olan öğrenci danışmanı veya danışmanları ve Fakülte öğretim elemanları arasından Dekan tarafından seçilecek en az bir öğretim elemanından oluşur.

Madde 3-Staja Başvuru

Öğrenciler, kendileri ya da Dekanlığın yardımı ile buldukları staj yapacakları tesisleri dönem sonu sınavları başlamadan iki ay önce, danışmanlarının uygun olduğunu belirten görüşüyle Dekanlığa bildirirler. Öğrenciler, danışmanlarının gözetiminde bir staj dosyası hazırlayarak bu dosyada yer alan Staja Kabul Belgesi’ni staj yapacakları işletmeye onaylatarak staj başlamadan en geç 10 gün önce Fakülte Dekanlığına teslim etmelidirler.

Madde 4-Staj Yapılacak Yerler

(a) Staj yerleri, öğrencinin aldığı dersler ve eğitim programının özelliklerine göre belirlenir. Bir staj yeri: yurt içinde ya da yurt dışında kamu ya da özel sektöre ait 3, 4 ve 5 yıldızlı oteller, 4 ve 5 yıldızlı tatil köyleri, Kültür ve Turizm Bakanlığından özel belgeli işletmeler, A Grubu seyahat acenteleri, turizm alanında faaliyet gösteren ulaştırma işletmeleri, en az üç yıldız niteliği taşıyan konaklama işletmelerinin yiyecek- içecek bölümleri, turizm işletme belgeli yiyecek-içecek işletmeleri, sağlık kurumlarının ilgili departmanları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan yemekhane, restoran, mutfak ya da uygulama oteli gibi birimler olabilir.

(b) Öğrencilerin staj yapacakları yerleri kendilerinin bulması esastır. Ancak gerekli durumlarda Fakülte Dekanlığı da staj yeri bulma konusunda, gerektiğinde öğrencilere yardımcı olacak çalışmalar yürütür. Ancak öğrenci, bulduğu işletmede staja başlamadan önce danışmanının uygun görüşüyle Dekanlığın olurunu almak zorundadır.

(c) Hiçbir öğrenci, danışmanının ve Dekanlığın onayı olmadan kendisi staja başlayamaz. Staj başladıktan sonra, Dekanlığın bilgisi ve onayı alınmaksızın staj yeri değişikliği yapılamaz ve staj bırakılamaz.

(d) İşletmelerde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi doğal afet olması durumunda, öğrenciler stajlarını Dekanlığın uygun göreceği başka işletmelerde sürdürebilir.

Madde 5-Staj Süresi

(a) Staj süresi 90 gündür. Mesleki uygulama yapılan derslerdeki çalışmalar bu süre kapsamı dışında tutulur. Ön lisans diploması almak isteyenler için staj süresi en az 45 gündür. 90 günlük Stajın 45 günü fakülteye bağlı uygulama otelinde, son sınıflar hariç, her dönemde birer hafta olmak üzere toplam 6 dönemde veya Uygulama Otelinin ihtiyacı doğrultusunda tek seferde 45 gün olarak “Nöbet” adı altında gerçekleştirilir. Geri kalan 45 günlük staj bu yönergenin madde 4/a bendinde belirtilen yerlerde gerçekleştirilir.

“Nöbet”, “Nöbetçi Öğrenci Koordinatörünün” uygun gördüğü uygulama oteli bölümlerinde ve tarih aralıklarında çalışılarak gerçekleştirilir. İhtiyaç durumunda 45 günlük nöbet ve 45 günlük staj birleştirilerek uygulama otelinde tek seferde aralıksız olarak 90 gün olarak gerçekleştirilebilir. Uygulama Otelinde gerçekleştirilen 45 günlük Nöbette ve 45 günlük Stajda Uygulama Otelinde görevli olan departman sorumlusu öğretim elemanlarının belirlediği işlerde ve vardiyalarda çalışmak esastır. “Nöbetçi Öğrenci Koordinatörünün” belirlediği tarihlerde mazeretsiz olarak Uygulama Otelindeki Nöbet görevine katılmayan öğrencilerin katılmadıkları her 1 gün için 2 gün Nöbet görevine katılmaları gerekir.

(b) Öğrenciler; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan meslekleri ile ilgili birimlerde (Kampüs dâhilinde işletilen kafeler ve restoranlar gibi) en az 1 öğretim yarıyılı sürekli olarak çalışırlarsa, yemekhaneler ve uygulama oteli gibi meslekleriyle ilgili üniversite birimlerinde kısmi zamanlı çalışan statüsünde görev alırlarsa bu çalışmalarını her yarıyıl için 15 gün olmak üzere toplam en fazla 30 gün; staj komisyonunun uygun görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile stajdan saydırabilirler. Bu durumda olan öğrenciler kalan stajlarını yönergenin 4/a maddesinde belirtilen Üniversite Kampusu dışındaki işletmelerde veya uygulama otelinde stajyer olarak çalışarak tamamlarlar. Stajın başlangıç ve bitiş tarihleri, danışman öğretim elemanının uygun görüşüyle Dekanlık tarafından kesinleştirilir. Öğrencilerin Uygulama Otelindeki “Nöbet” görevleri ve Uygulama Otelinde stajyer olarak çalışmaları doğrudan stajlarına sayılır. Uygulama Otelinde gerçekleştirilen stajlarda öğretim dönemi veya yaz dönemi sınırlaması yoktur.  

(c) Öğrenciler eğitim öğretim dönemi içinde (güz-bahar-yaz) stajlarını yapmak isterlerse, staj yerinin Eskişehir Merkezde olması kaydıyla Yönergenin 4/a maddesinde belirtilen yerlerde ve ancak kayıtlı olduğu eğitim öğretim programı ders saatleri dışında yapabilirler. Eğitim öğretim dönemi içerisinde staj yapacak öğrencilerin, staj yaptıkları yerin çalışma saatlerinin uygunluğunu belgelemeleri ve yarıyıl kayıt tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde staj başvurularını tamamlamaları zorunludur.

Madde 6-Sigorta İşlemleri

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklikle (17.04.2008-5754/3 md) yükseköğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin stajları süresince İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞI sigortası kapsamına alınması zorunlu hale geldiğinden staj yapacak öğrencilerin staja başlamadan önce danışmanlarına onaylattıkları Staj Dosyası’nın yanı sıra, Rektörlüğümüz üzerinden SGK Bildirimi için işlem yaptırmaları yasal açıdan zorunludur. Stajyer öğrencilerle ilgili sigorta primleri Üniversitemizce ödenecektir. Yasanın emredici hükmüne rağmen Fakültemize bilgi vermeden SİGORTASIZ olarak staja başlayan öğrencilerin sorumluluğu öncelikle staj yaptıkları işletme ile öğrenciye aittir. Staja başladık- tan sonra geriye doğru bir işlem kesinlikle yapılamaz. Öğrencilerin Fakülte’nin bilgisi dışında zorunlu staja başlamamaları, işverenlerin de staj yapacak öğrencileri staja başlatmadan önce SGK Bildirim Formu’nu talep etmeleri ve sigortasız stajyer çalıştırmamaları gerekmektedir. Bu hususun Staj Kabul Belgesi’nde yer alması Fakülte Dekanlığınca sağlanır.

Uygulama otelinde Staj ve Nöbet dönemi gelen stajyer ve nöbetçi öğrencilerin listesi Nöbetçi Öğrenci Koordinatörü tarafından hazırlanır ve dekanlığa sunulur. Staj ve Nöbeti süresince iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili işlemler dekanlık tarafından yapılır / yaptırılır.

Madde 7-Staj Devam Zorunluluğu

Staja devam zorunludur. Geçerli mazeretler ve izinler nedeniyle devam edilemeyen günler telafi edilebilir, bu günler toplam staj süresinin %20’sini geçemez. Staj yapılan işletmenin, o işletmenin çalışma kurallarına uymayan ve çalışma kurallarının aksine hareket eden öğrencilerin stajına son vererek durumu Fakültemiz Dekanlığına bildirmeleri sağlanır. Bu öğrenciler herhangi bir hak talep edemeyip, stajlarını tekrarlamak zorundadırlar.

Madde 8-Stajın Uygulama İlkeleri

(a) Dekanlıkça her öğrenci için ayrı bir Staj Dosyası ile staj için gerek duyulan uygun belgeler hazırlanır ve bir dosyada toplanır.

(b) Staja başlayan her öğrenci, değerlendirme formunu staj yaptığı birimin yetkilisine verir. Bu form, staj bitiminde ilgili birim yöneticisi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra Fakülteye gönderilir. Staj yapılan yerin kaşesi ve onayı olmayan formlar değerlendirmede dikkate alınmaz.

(c) Her öğrenci staj süresince yapmış olduğu çalışmaları staj defterine düzenli olarak işler ve staj yerindeki yetkili kişinin unvanı da belirtilerek, ilgili kişiye onaylatır. İmza, kaşe, mühür veya tarihler bulunmayan, üzerinde silinti, kazıntı ve usulüne uygun olmayan düzeltme yapılan staj defterleri kabul edilmez.

(d) Öğrencilerin staj süresince, işletmedeki işleyişi görerek daha önceden aldıkları teorik bilgilerin uygulamalarını sağlamak amacıyla, farklı bölümlerde çalışmaları esastır.

(e) Öğrenciler, üretim ve hizmetle ilgili gizliliği gerektiren konularda başkalarına bilgi veremez; sendikal etkinliklere katılamaz.

(f) Staj süresince öğrenci ile işletme arasında yürürlükteki mevzuata uygun olarak staj koşulları, izin, tarafların görev ve sorumlulukları, ödenecek ücret ve gerekli görülen diğer hususları da içeren bir sözleşme imzalanabilir. İşletme ile öğrenci arasında doğabilecek ihtilaflarda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi taraf gösterilemez.

(g) Öğrenciler staj süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine; staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına uymak zorundadır. İşletme yetkilileri, aksine hareket eden öğrencilerin stajına son vererek durumu Fakülte Dekanlığına bildirir. Bu durumdaki öğrenciler stajlarını tekrarlamak zorundadırlar.

(h)  Staj yapan öğrencilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Ancak, staj yapılan işletmenin çalışanları için öngördüğü bir kıyafet düzeni varsa, öğrencilerin bu düzene uymaları gerekir. Kılık kıyafete ilişkin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uy- mayan öğrencilerin staj yapmalarına izin verilmez. Bakanlıklara bağlı ve bakanlıklarla ilgili kurumlarda yapılacak stajlarda o kurumla ilgili olan yasal düzenlemelere uyulması esastır.

(i)Her öğrenci, staj defterini staj bitiminden sonra takip eden akademik yarıyılın ilk haftası içinde değerlendirilmek üzere danışmanına teslim eder. Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler staj defterini staj bitiminden hemen sonra danışmanlarına teslim edebilir.

Madde 9-Stajın Denetlenmesi ve Değerlendirilmesi

(a)Öğrenci danışmanının önerisiyle Fakülte Dekanı’nın öğretim elemanları veya idari personel arasından görevlendireceği staj denetleme personeli, öğrencilerin staj yaptıkları işletmeleri ziyaret ederek staj çalışmalarını ve stajın amacına ve kurallarına uygun yürütülüp yürütülmediğini denetleyebilir veya Dekanlık, staj yapılan bölgedeki ilgili yükseköğretim kurumu ile işbirliği yaparak staj yapan öğrencilerin denetlenmesini sağlayabilir.

(b)Öğrenci danışmanı, öğrencilerin stajlarıyla ilgili belgeleri Staj Komisyonu’na sunar. Öğrencinin stajda başarılı sayılması için öncelikle işletmelerce doldurulacak staj değerlendirme formuna göre başarılı olması zorunludur. Staj değerlendirme sonuçları; işletme görüşü, danışmanın görüşü, staj dosyası ve gereksinim duyulması halinde öğrenciden istenebilecek stajla ilgili ek bilgi ve belgelerin komisyonca incelenmesiyle yeterli/yetersiz olarak belirlenir. Komisyon, değerlendirme aşamasında öğrenciden staj çalışmalarının sözlü sunumunu isteyebilir. Değerlendirmede yeterli görülmeyen öğrencilerin stajlarını yenilemesi zorunludur.

(c)Komisyonun stajın değerlendirilmesiyle ilgili verdiği karara karşı, ilan tarihini izleyen beş işgünü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak itiraz edilebilir. Sonuçlarda maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, Dekanlık tarafından yapılacak incelemeden sonra Fakülte Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır.

(d)Stajla ilgili her türlü belge, staj değerlendirme toplantısından sonra öğrenci dosyalarına konularak arşivlenmek üzere Fakülte öğrenci işleri bürosuna teslim edilir.

(e)Stajını yapmayan veya başarı ile tamamlamayan öğrencilere lisans mezuniyetleriyle ilgili belge verilmez. Bu öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Madde 10-Staj Yapılan İşletmeye Verilecek Zararlar

Öğrenciler staj yerindeki araç gereç ve malzemeleri özenle kullanmak zorundadır. Staj süresince işletmeye vereceği zararlardan öğrenci sorumludur.

Madde 11-Staj Erteleme

Öğrenciler staj yapması gereken dönemlerde; yurtiçi ve yurtdışında alanı ile ilgili bir eğitim programına katılması; kendisinin veya birinci derecede bir yakınının sağlık sorunlarının bulunması ve bunu belgelendirmesi; yakınlarının vefat etmesi ve bunu belgelendirmesi hallerinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile stajlarını erteleyebilirler. Staj ertelemenin doğuracağı sonuçlardan öğrenci kendisi sorumludur.

Madde 12-Staj Muafiyet Talebi

(a)Yatay geçiş, dikey geçiş veya bir meslek yüksekokulunun turizm ile ilgili bölümünden mezun olup ÖSYS ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi’ne kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki okudukları turizm ile ilgili bölümün gereği Yönergemizin 4/a maddesinde belirtilen yerlerde staj yaptıklarını belgelemeleri halinde yapmış oldukları staj süresi Fakültemizdeki zorunlu staj günü olan 90 günden düşülerek stajdan sayılabilir. Daha önce yapılmış olan söz konusu bu stajın kabulü ile ilgili kararı staj komisyonu verir. Daha önce yapmış oldukları bu stajlarının Fakültemizdeki zorunlu stajdan sayılabilmesi konusunda staj komisyonunca değerlendirme yapılabilmesi için bu durumdaki öğrencilerin Üniversiteye kesin kayıt yaptırdığı yarıyılın sonuna kadar bir dilekçeyle başvurmaları gerekir.

(b)Öğrenciler, danışman öğretim elemanının uygun görüşünü ve Dekanlığın onayını alarak staj dosyalarını doldurmak koşulu ile 506 sayılı SGK çerçevesinde yapacağı çalışmaları SGK’den belgelendirmek şartıyla stajdan saydırabilirler. Çalışmalarını stajdan saydırma talebinde bulunan öğrencilerin durumları, Fakülte Yönetim Kurulunca görüşülerek karara bağlanır ve ilgili belgeler öğrencinin dosyasına konulmak üzere Fakülte öğrenci işleri bürosuna teslim edilir.

Madde 13-Yürürlük ve Yürütme

Bu Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve hükümleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

Ek Madde 14-Yabancı Ülkelerde Yapılacak Stajlar ve Staj Yerlerine İlişkin Hususlar

a)    Yurtdışındaki staj yerleri madde 4 ün a,b,c,d bendlerindeki gereklilikler saklı kalmak koşuluyla aşağıda belirtildiği şekilde kabul edilir;

 1. Erasmus+ kapsamında yurtdışında gerçekleştirilen stajlar,
 2. Work and Travel projeleri kapsamında yurtdışında gerçekleştirilen stajlar,
 3. Öğrencilerin yurtdışındaki turizm işletmelerinden davet mektubu alarak yapacakları stajlar.

b)  Yurtdışında staj yapan öğrencilerin stajlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için getirecekleri Kabul mektubuyla danışmanlarından onay almaları gerekmektedir. Staj yeri onaylanan öğrencilerin öğrenci işlerinden staj dosyalarını teslim almaları ve ilgili yerleri doldurmaları gerekmektedir.

c)   Yurtdışında staj hareketliliğine katılacak öğrencilerin, 5510 sayılı yasa gereğince staj başvurusunda bulunan öğrencinin iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primlerinin ödeme yükümlülüğü kendilerine veya çalıştıkları işletmeye aittir.

d)   Yurtdışında staj yapan öğrenciler staj dosyalarını pasaport fotokopileri ile beraber öğrenci işlerine teslim etmelidir. Yurtdışında staj yapan öğrenciler sigorta ve iş sözleşmeleri evraklarını dosyaya eklemelidirler.

Geçici Ek Madde 1

Bu yönergenin uygulamaya girdiği tarihten önce stajını başlatmış olan öğrenciler önceki yönergede yer alan “staj 75 gündür” (Madde 5 eski a bendi) hükmüne uygun hareket ederler. Söz konusu öğrenciler Eksik stajlarını uygulama otelinde yapabilirler

Geçici Ek Madde 2

2014-2015, 2015-2016 ve  2016-2017 Eğitim Öğretim yılları arasında Fakültemize Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki okudukları turizm ile ilgili bölümlerin gereği, yönergemizin 4/a maddesinde belirtilen yerlerde staj yaptıklarını belgelemeleri halinde yapmış oldukları staj süresi, Fakültemize bağlı Eğitim Uygulama Otelindeki 45 günlük zorunlu nöbet stajından düşülür.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STAJ BAŞVURU FORMU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45 günlük uygulama otelindeki nöbet stajı dışındaki stajlar

Öğrencilerin staj yapmak için izlemesi gereken adımlar aşağıda belirtilmiştir.

YAZ DÖNEMİ STAJI

 1. Öğrenci, yapılacak staj türüne uygun bir işletme belirler.
 2.  http://tf.ogu.edu.tr/ adresinden alacağı Staj Başvuru Formu, öğrenci bilgileri doldurduktan sonra belirlediği işletmeye onaylatılır sonra danışman onayına sunulur.  Staj Başvuru Formu ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi staja başlamadan 10 gün önce Fakülte öğrenci işlerine teslim edilir.
 3. Staj Başvuru Formu teslim edildikten sonra öğrenci işlerinden Staj Dosyası ve Staj Değerlendirme Formu alınır.
 4. Staj dosyasının ön sayfası doldurulur ve danışmanınca onaylanır. Ve  öğrenci belirttiği tarihte stajına başlar.
 5. Staja başlayan öğrenci, değerlendirme formunu staj yaptığı birimin yetkilisine verir.
 6. Öğrenciler staj boyunca hazırladıkları staj defteri (imza mühür kaşe ve tarih bulunmayan staj defteri kabul edilmez) ile onaylanmış staj değerlendirme formunu (kaşeli ve imzalı), staj bitimini izleyen eğitim döneminin ilk  haftası içinde fakülte öğrenci işlerine teslim eder. Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler staj defterini staj bitiminden hemen sonra danışmanlarına teslim edebilirler.
 7. Staj dosyası Staj Komisyonu veya görevlendirdiği öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme, yarıyıl sonuna kadar sonuçlandırılır.
 8. Değerlendirme sonuçları OGÜBS sistemine giriş yapılmak suretiyle öğrenciye duyurulur. Başarısızlık halinde staj tekrarlanır.

DÖNEM İÇİ STAJ

Öğrenciler eğitim öğretim dönemi içinde (güz-bahar-yaz) stajlarını yapmak isterlerse, staj yerinin Eskişehir Merkezde olması kaydıyla Yönergenin 4/a maddesinde belirtilen yerlerde ve ancak kayıtlı olduğu eğitim öğretim programı ders saatleri dışında yapabilirler. Eğitim öğretim dönemi içerisinde staj yapacak öğrencilerin, staj yaptıkları yerin çalışma saatlerinin uygunluğunu belgelemeleri ve yarıyıl kayıt tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde staj başvurularını tamamlamaları zorunludur.

Başvuru için gerekli evraklar;

1-  Genel Amaçlı Dilekçe (http://tf.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/66/ogrenci )

2-  Staj Başvuru Formu ( http://tf.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/66/ogrenci )

3-  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-  Öğrenci Bilgi Sisteminden alınacak öğrenci ders programı

5-  Ders saatleri dışında çalışacağınıza dair bir belge (işletmeden alınacak)

Not : Belirtilen tüm evraklar eksiksiz olacak şekilde en geç staja başlamayı düşündüğünüz tarihten bir hafta önce fakülte öğrenci işlerine teslim edilmelidir.