TR | EN
Öğr. Gör. Dr. Ersan EROL
Öğr. Gör. Dr. Ersan EROL

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Turizm İşletmeciliği

Gazi Üniversitesi

2005

Yüksek Lisans 

Turizm İşletmeciliği 

Gazi Üniversitesi

2013

Doktora   

Rekreasyon Yönetimi

Gazi Üniversitesi

2013-

 

 

 

 

 

1)  Akademik Ünvanlar 

Öğr. Gör. 

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans

2.2 Doktora tezleri

3)   Yayınlar

3.1    Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Can, M. ve Erol, E. (2018). İş-Aile Ve Aile-İş Çatışmasının İşgören Performansına Olan Etkisi: Eskişehir’de Yiyecek İçecek İşletmelerinde Bir Uygulama. The Journal of Academic Social Science Vol.6, Issue. 73, 2018 pp. 349-359.http://www.asosjournal.com/Makaleler/171002766_13887%20Mehmet%20CAN.pdf

Erol, E. ve Aksoy, M.(2018). Investigation on Entrepreneurship Trends of Tourism Faculty Students. Journal of Business Management and Economic Research Vol.2, Issue.1, 2018 pp. 31-44. http://www.jobmer.org/2018/Vo.2_Issue1_article4_fulltext.pdf

Erol, E. ve Koç, H. (2017). Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Liderlik Davranışlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama (An Implementation to Identify Leadership Behaviors of Hospitality Businesses Managers). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 5 (4),  566-580. http://jotags.org/2017/vol5_issue4_article33.pdf

Erol, E. ve Oğuz, Y.E. (2017).  Turizmin İhracat ve İthalata Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz: Türkiye Örneği (A Comparative Analysis to Determine the Effect of Tourısm on Exports and Imports: The Case of Turkey) Journal of Recreation and Tourism Research 4 (4), 118-133. http://jrtr.org/wp-content/uploads/erol-ve-o%C4%9Fuz-118-133.pdf

Yazıcıoğlu, İ. ve Erol, E. (2016). The Examination of the Relationship between Employees’ Empowerment Perceptions and Their Organizational Commitments in Hotel Operations. İşletme Araştırmaları Dergisi. 8 (4),  219-229. http://isarder.org/2016/vol.8_issue.4_article013_full_text.pdf

3.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazıcıoğlu, İ., Erol, E. ve Sarıkaya, G.S. (2018).The Impact of Emotional Labor on Organizational Commitment: A Case of Food and Beverage Management. XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Internatıonal Assocıatıon Of Socıal Science Research Prizren, Kosovo

Temizkan R. Çapacı R., Demirci B. ve Erol E. (2017) Profesyonel Turist Rehberlerinin Helâl Ürün Algısı, Satın Alma ve Tavsiye Etme Niyetlerinin Belirlenmesi. 1. International Halal Tourism Congress 07-09 April 2017 Alanya /Turkey,  662-670

 

3.3    Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

3.4    Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3.5    Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

3.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

3.7 Diğer Yayınlar

4)   Projeler

4.1    Uluslararası Projeler

4.2    Ulusal Projeler

5) İdari Görevler

6) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

7) Ödüller