TR | EN
Doç. Dr. Duran CANKÜL
Doç. Dr. Duran CANKÜL
Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı
Ön lisans  Turizm ve Otelcilik   Z.Karaelmas Üniversitesi     2004
Lisans Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği Gazi Üniversitesi  2008
Yüksek Lisans  Turizm İşletmeciliği Eğitimi Gazi Üniversitesi   2011
Doktora    Turizm İşletmeciliği  Sakarya Üniversitesi  2012-2013
Doktora  Turizm İşletmeciliği   Eskişehir Osmangazi Üniv. 2016

 

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Cankül, D. (2019). Restoranlardaki Menü Tasarım Unsurlarının Müşterilerin Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi, Turizm Akademik Dergisi, 5 (1), 249-261.
 2. Cankül, D. (2019).  "Assessing The Quality of Gastronomy Education: Turkey Case" , Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(70), 986-1001., Doi: 10.17755/esosder.
 3. Cankül, D. (2019). "İşletmelerde Yenilik Uygulamaları: Restoran İşletmeleri Örneği",  Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, 3(2), 225-240., Doi: 10.32958/gastoria.
 4. Sezerel, H. ve Cankül, D. (2019). Stajın Nasıl Geçti? Turizm Alanında Orta Öğretim Öğrencilerinin Staj Deneyimleri, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3): 471-483.
 5. Cankül, D. ve Ezenel, E. (2018). "Bodrum Yarımadası ve Zeytinyağı Turizmi: Uygulanabilirliği Açısından Swot Analizi ile Değerlendirilmesi", Esogü İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(3):55-68.
 6. Cankül, D. ve Ar, H. (2018). "Seyahat Bloglarında Yer Alan Destinasyon Rehberlerinde Yeme-İçme Önerileri: Turistler Gerçekten Etkileniyor Mu?", Esogü Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2): 65-82.
 7. Cankül, D., Doğan, A. ve Sönmez, B. (2018). "Yiyecek İçecek İşletmelerinde İnovasyon ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları", İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3): 576-591.
 8. Cankül, D. ve Demir, İ. (2018). "Travel Agencies and Gastronomy Tourism: Case of IATA Member A-Class Travel Agencise" , Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 1(1): 3-10.
 9. Cankül, D., Kılıç, İ. ve Doğantekin, A. (2018). "Restoran Çalışanlarının Algılamış Oldukları Örgütsel Güven Düzeylerinin Örgütsel Vatandaşlık ve İş Performansına Etkisi: Eskişehir Örneği", Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(1): 372-389.
 10. Cankül, D., Metin, M. ve Özvatan, D. (2018). "Yiyecek İçecek İşletmeleri ve Sosyal Medya Kullanımı" , Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 1(1): 29-37.
 11. Uygur, A., Cankül, I. ve Cankül, D. (2018). "Comparing The Presenteeism Levels of The Workers in Hotel Businesses: The Case of Izmir", The Journal of Academic Social Science, 6(72): 23-46.
 12. Temizkan, R., Cankül, D. ve Kızıltaş, M. Ç. (2018). "Food and Beverage Education and Scholars’ in Turkey" , Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 1(2): 18-25.
 13. Cankül, D., Temizkan, S. P. ve Cankül, I. (2017). "Yiyecek İçecek İşletmelerinde İşte Varolamama (Presenteeism)" , Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4): 326-346.
 14. Cankül, D., Erbaş, A ve Temizkan, R. (2017). “Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücüne Doğru: Turizm Diplomalıların Sektöre Kazandırılması" , Social Sciences Studies Journal, 3(8): 1815-1833.
 15. Erbaş, A., Cankül, D. ve Temizkan, R. (2016). “Turizm Diplomalıların İstihdam Sorunu” , Journal of Recreation and Tourism Research, 3(4): 1-12.
 16. Temizkan, R. Erbaş, A., ve Cankül, D. (2014). “Turizm Personeli Meslek Yasası Mümkün mü?” , Journal of Recreation and Tourism Research, 1(4): 22-30.
 17. Yeşiltaş, M., CankülD. ve Temizkan, R. (2012). “Otel Seçiminde Dini Hayat Tarzlarının Etkisi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (39): 193-217.

Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 1. Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları ve Öğrenci Açısından Turizm Eğitiminde Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi (Batuhan SÖNMEZ)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. Sezerel, H. ve Cankül, D. (2018). “Traınıng Is Harsh: A Metaphor Analysıs On Student's Experıences” 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, 12-14 November, pp. 3182, doi: 10.21125/iceri.2018.1707.
 2. Cankül, D. ve Sever, Y. (2018). "Assessing the Quality of Gastronomy Education: Turkey Case" , The 11th Tourism Outlook Conference-Heritage Tourism beyond Borders and Civilizations, Eskişehir, Turkey, 3-5  October.
 3. Temizkan, R., Cankül, D. ve SarıkayaG. S. (2018). "Tourism Higher Education Experiences of A Leading Country: The Case of Turkey", XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Prizren, Kosovo, 10-12 May.
 4. Temizkan, R., Cankül, D. ve Kızıltaş, M.Ç. (2018). "Turizm Yükseköğretiminde Yiyecek İçecekle İlgili Bölümlerde Görevli Akademisyenlerin Profili", VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, İskenderun 20-21 Nisan.
 5. Cankül, D. (2017). "Gastronomy Tourism and Destination Competitiveness" , 3.rd International Gastronomic Tourism Congress, İzmir, 7-9 Aralık.
 6. Cankül, D., Cankül, I. ve S. P. Temizkan. (2017). "Yiyecek İçecek İşletmelerinde Presenteeism (İşte Varolamama): Kadın Çalışanlar Örneği" , 1st International Women Research Symposium, Eskişehir, 13-14 Ekim.
 7. Erbaş, A., Temizkan, R. ve Cankül, D.  (2016). "Natıonal Tourısm Plannıng Based On Unıversıty Degrees And Tourısm Professıons: Tıyader Model", 6th Internatıonal Interdıscıplınary Busıness-Economıcs Advancement Conference (Conference Proceedıngs), ISSN: 2372-5885May 9-13, Miami, Florida, USA.
 8. Sarı, Y., Cankül, D., Aytekin, E. ve Ergün, B. (2015). "Rekabet Gücü-İşletme Performansı İlişkisi: Konaklama İşletmeleri Örneği” I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends And Indicators, Vol. 2, pp.  542-553, Konya  28-30 May.
 9. Erbaş, A., Temizkan, R. ve Cankül, D. (2015). "Turizmde Nitelikli Personelin Sektöre Kazandırılması: Tiyader Modeli” I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends And Indicators, Vol. 3, pp.  615-622, Konya  28-30 May.
 10. Sarı, Y., Çiçek, D., Konak, S., Özdemir, C. ve Cankül, D. (2014). "Does Tourism Industry Demonstrate Weak Labour Markets Characteristics? An Evaluation” 2nd Global Conference on Business, Economics, Management & Tourism, Czech Republic, Prague  30-31 October.

Yazılan Ulusal/Uluslar arası Kitaplardaki Bölümler

 1. Cankül, D. (2018). Güncel Turizm Eğilimleri. “Modern Turizm İçin Yeni Bir Trend: Gastronomi Turizmi” (Ed. Sezerel, H. ve Akdu, U). Nobel Yayıncılık,  Ankara.
 2. Temizkan, R. ve Cankül, D. Sarıkaya, G. S. (2018). Recent Researches on Social Sciences. “Tourism Higher Education Experiences of a Leading Country: The Case of Turkey” (Ed. Dorczak, R., Arslan, H. ve Musialik, R). Jagiellonian University Institute of Public Affairs,  Krakow.
 3. Temizkan, R. ve Cankül, D. (2018). Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar. “Turist Rehberi Adaylarının Turist Rehberliği Eğitimi ve Mesleğe Kabul Şartlarına Karşı Tutumu” (Ed. Hacıoğlu, N., Avcıkurt, C., Kılıç, A. ve Yıldırım, H. U). Detay Yayıncılık,  Ankara.
 4. Cankül, D. (2015). Sağlık Turizmi. “Üçüncü Yaş Turizmi” (Ed. S. Pınar Temizkan). Detay Yayıncılık, Ankara.
 5. Temizkan, R. ve Cankül, D. (2015). "2023 Stratejik Hedefleri İçin Stratejik Sektör Turizmde Ortak Akıl" (Ed.). Esogü Basımevi, Eskişehir.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Kaşlı, M., Cankül, D., Köz, N. Ela. ve Ekici, A. (2015). “Gastronomik Miras ve Sürdürülebilirlik: Eskişehir Örneği”, Eko-Gastronomi Dergisi, 1(2): 27-46.
 2. Kaya, F., Cankül, D. ve Demirci, B. (2013). “Türkiye’nin Önemli İnanç Turizmi Merkezlerinden Biri: Akdamar Kilisesi”, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştirmalar Dergi̇si, 15 (24): 13-24.
 3. Husseın, A. ve Cankül, D. (2010). “Üniversite Öğrencilerinin Yeşil Pazarlama Faaliyetleri Kapsamında Çevreye İlişkin Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1): 50-67.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Temizkan, R. ve Cankül, D. (2018). "Turist Rehberi Adaylarının Turist Rehberliği Eğitimi ve Mesleğe Kabul Şartlarına Karşı Tutumu", I. Turizm Rehberliği Kongresi, Balıkesir 27-28 Nisan, Özet Bildiri Kitabı, ss. 34. ISBN: 978-605-2323-91-5.
 2. Erbaş, A., Aslan, O. Demirci, B. ve Cankül, D.  (2016). “Impulsif (Dürtüsel) Tatil Satın Alma: Kapadokya Bölgesi Örneği” , 17. Ulusal Turizm Kongresi 20-23 Ekim Bodrum, Muğla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi, Bildiri Kitabı, ss. 659-666.
 3. Erbaş, A., Temizkan, R. ve Cankül, D. (2014). “Türkiyede Örgün Turizm Eğitiminin Önündeki Engellerle Mücadelede Tiyader  ve Turizm Meslekleri ve Turizm Konseyi Meslek Yasası Taslağı” , 15. Ulusal Turizm Kongresi 13-16 Kasım Ankara, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Bildiri Kitabı, ss.1301-1315.
 4. Zengin, B., Solmaz, S.A. ve Cankül, D. (2013). "Sakarya’nın Turistik Destinasyon İmajını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma" , XII. Geleneksel Turizm Paneli, 17 Nisan, Akçakoca Sky Tower Hotel, Düzce.
 5. Erbaş, A., Cankül, D. ve Temizkan, R. (2013). “Turizm Personeli Meslek Yasası Girişimi: Tiyader Örneği” , 14. Ulusal Turizm Kongresi 05-08 Aralık Kayseri, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi, Bildiri Kitabı, ss.1150-1162.
 6. Demirci, B., Cankül, D. ve Temizkan, R. (2013). “Üniversite Personelinin Yemekhane Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Modeli” , 14. Ulusal Turizm Kongresi 05-08 Aralık Kayseri, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi, Bildiri Kitabı, ss.655-668.

Projeler

Uluslararası Projeler

Ulusal Projeler

 1. Cankül, D. (2015). (Proje Koordinatör Yardımcısı) "2023 Stratejik Hedefleri İçin Stratejik Sektör Turizmde Ortak Akıl", Rahman Temizkan ( Proje Koordinatörü ).
 2. Cankül, D. (2014). (Araştırmacı) "Eskişehir Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterinin Çıkarılması ve Turizme Kazandırılması", Yaşar Sarı ( Proje Koordinatörü ).

İdari Görevler

 1. Müdür Yardımcılığı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2019-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayın Kurulu, Üye , 2019-

Ödüller

Son İki Yılda Vermiş Olduğu Lisans ve Lisansüstü Dersler

 1. Gastronomi Bilimi
 2. Yiyecek İçecek Yönetimi
 3. Mutfak Hizmetleri Yönetimi
 4. Menü Planlama
 5. Turizmde Gastronomi Araştırmaları
 6. Rekreasyon Yönetimi
 7. Kat Hizmetleri Yönetimi
 8. Önbüro Yönetimi
 9. Besin Güvenliği ve Hijyen
 10. Özel İlgi Turizmi (YL)
 11. Türk Mutfağı (YL)
 12. Uluslararası Gastronomi (YL)
 13. Uluslararası Yiyecek İçecek İşletmeciliği (YL)
 14. Gastronomi ve Medya (DR)
 15. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Yeni Trendler (DR)