Öğr. Gör. Ersan EROL
Öğr. Gör. Ersan EROL

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği

Gazi Üniversitesi

2005

Yüksek Lisans 

Turizm İşletmeciliği Eğitimi

Gazi Üniversitesi

2013

Doktora   

Rekreasyon Yönetimi

Gazi Üniversitesi

2013-

 

 

 

 

 

1)  Akademik Ünvanlar 

Öğr. Gör. 

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans

2.2 Doktora tezleri

3)   Yayınlar

3.1    Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erol, E. ve Aksoy, M.(2018). Investigation on Entrepreneurship Trends of Tourism Faculty Students. Journal of Business Management and Economic Research Vol.2, Issue.1, 2018 pp. 31-44. http://www.jobmer.org/2018/Vo.2_Issue1_article4_fulltext.pdf

Erol, E. ve Koç, H. (2017). Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Liderlik Davranışlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama (An Implementation to Identify Leadership Behaviors of Hospitality Businesses Managers). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 5 (4),  566-580. http://jotags.org/2017/vol5_issue4_article33.pdf

Erol, E. ve Oğuz, Y.E. (2017).  Turizmin İhracat ve İthalata Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz: Türkiye Örneği (A Comparative Analysis to Determine the Effect of Tourısm on Exports and Imports: The Case of Turkey) Journal of Recreation and Tourism Research 4 (4), 118-133. http://jrtr.org/wp-content/uploads/erol-ve-o%C4%9Fuz-118-133.pdf

Yazıcıoğlu, İ. ve Erol, E. (2016). The Examination of the Relationship between Employees’ Empowerment Perceptions and Their Organizational Commitments in Hotel Operations. İşletme Araştırmaları Dergisi. 8 (4),  219-229. http://isarder.org/2016/vol.8_issue.4_article013_full_text.pdf

3.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve BildiriKitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 

3.3    Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

3.4    Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3.5    Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

3.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

3.7 Diğer Yayınlar

4)   Projeler

4.1    Uluslararası Projeler

4.2    Ulusal Projeler

5) İdari Görevler

6) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

7) Ödüller