Doç. Dr. Rahman TEMİZKAN (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Rahman TEMİZKAN (Bölüm Başkanı)
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Turist  Rehberliği Erciyes Üniversitesi

2001

Yüksek Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği Mustafa Kemal Üniversitesi

2005

Doktora Turizm İşletmeciliği Eğitimi Gazi Üniversitesi

2010

 

1)  Akademik Ünvanlar

Arş. Gör.          2002-2011

Yrd. Doç. Dr.   2011 - 2015

Doç. Dr.           2015 -

2)  Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans

2.2 Doktora tezleri

3)   Yayınlar

3.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tunç H, A. Temizkan S.P. Temizkan R. (2008). Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Veren Lisans Programlarında Yabancı Dil Eğitimi: Akademisyen Ve Öğrencilerin Değerlendirmeleri Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, (EBSCO)

Korkmaz, S, Temizkan, S.P. ve Temizkan R. (2010) “Profesyonel Turist Rehberlerine Yönelik Zorunlu Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Pazarlama Açısından İçerik Analizi” Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1. (EBSCO)

Ünlüönen K. Temizkan, R. ve Eivazi Gharamaleki M. R. (2010) Turizm işletmeciliği öğretmenlik programlarının öğrenci beklentileri ve algılamaları açısından karşılaştırılması (1998-1999, 2003-2004 ve 2008-2009 öğretim yılları). Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2 (EBSCO)

Yeşiltaş, M. ve Temizkan R. (2010) “Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinin İş Başvuru Formlarında Ayrımcılık” Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2  (EBSCO)

3.2 Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında  (Proceedings) Basılan Bildiriler

Tosun, C., Temizkan, S.P., Temizkan, R. (2005). “Tourist Satisfaction with Shopping Attributes: The Case of Cappadocia” Perspectives in Tourism Marketing 20-22 Mayıs 2005 Muğla Üniversitesi ve Universitat Do Valencia

3.3 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar

3.4 Yazılan Ulusal/Uluslar arası Kitaplardaki Bölümler

3.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Korkmaz, S., Temizkan S.P. ve Temizkan R. (2011) “Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Profesyonel Turist Rehberlerinin Turizm Pazarlamasındaki Rolüne Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, 3/2, 17-36

3.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yeşiltaş, M. ve Temizkan, R., Temizkan S.P. (2010). “Ayrımcılıkla Mücadele Kanunları ve İşgücünde Çeşitlilik: Türkiye’deki Turizm Konaklama İşletmeleri Açısından Bir Değerlendirme 1. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu, 09-11 Nisan 2010 Antalya

Yeşiltaş, M. ve Temizkan, R. (2009). İş Başvuru Formlarında Ayrımcılık: Akdeniz Bölgesi Otellerinin İş Başvuru Formlarının İçerik Analizi, 10. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, Mersin Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 21-24 Ekim 2009

Temizkan, R., Temizkan S.P. (2008).Türkiye’de Turizm Öğretmeni Yetiştirilmesinde Yaşanan Sorunlara Çözüm Getirebilecek Bir Model Önerisi, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi 17-19 Nisan 2008

Temizkan, R., Temizkan S.P. (2005) Rehber, Acenta, Mağaza ve Turistler Açısından Türkiye’de Turistlerin Alışveriş Faaliyetleri 1. Çanakkale Turizm Biyaneli  04 - 07 Mayıs 2005

Tosun, C. Temizkan, R. (2004) Türkiye’nin Ülke Imaji Oluşumunda Turist Rehberlerinin Rolü (The role of tourist guide on establishing country image of Turkey). I. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi Kitapcığı (Conference Proceedings: The First Balıkesir National TourismConference , 15-16 April 2004). Balıkesir Universitesi, Turkey,

Tosun. C., Bilim, Y., Temizkan R. (2003) Alternatif Turizm ve Turistik Ürün Çeşitlendirme Stratejileri : Hatay Örneği. Türkiyenin Alternatif Turizm Potansiyeli ve Güncel Sorunları Konferansı, Ankara Üniversitesi, Çankırı Meslek Yüksekokulu ve Çankırı Valiliği, Çankırı, 3-4 Mayıs 2003; Avaiable at:http://cmyo.ankara.edu.tr/~iktisad/TURKONF/program.htm.

3.7 Diğer Yayınlar

4)   Projeler

4.1 Uluslararası Projeler

4.2 Ulusal Projeler

01.04.2009 ve 01.11.2009 tarihleri arasında TÜBİTAK 109K008 nolu “İşgören Seçim Sürecinde İş Başvuru Formlarında Ayrımcılık: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama” isimli 1002 Hızlı Destek Projesi Bursiyeri

28.01.2004 ve 28.01.2005 tarihleri arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu tarafından desteklenen “Turist Rehberlerinin Türkiye İmajını Algılamaları”başlıklı 04 N 1102 kod nolu projede Araştırmacı

Avrupa Biriği Aktif İşgücü Programlari Projesi, “İskenderun Köylere Hizmet Götürme Birliği İşsiz Gençlerin Konaklama, Yiyecek, İçecek ve Eğlence İşletmelerinde İstihdami Projesi” Koordinatör Yardımcısı ve Eğitmen olarak görev almıştır.

5) İdari Görevler

6) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

7) Ödüller